Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Υπερχρεωμένα. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ "ΕΦ' ΑΠΑΞ" ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ. ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ειρ.Λαμ. 351 /2018


Υπερχρεωμένα. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ "ΕΦ' ΑΠΑΞ" ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ. ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - Το ποσό του «εφάπαξ», είτε χαρακτηριστεί ως περιουσία είτε ως εισόδημα, αποτελεί αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο και πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση ή, εφόσον εισπράχθηκε μεταγενέστερα, να δηλώνεται αρμοδίως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να το λάβει υπόψη κατά τον προσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Ο αιτών, όπως αποδείχθηκε μεταξύ άλλων, προσκόμισε κατά το στάδιο της επικαιροποίησης των δικαιολογητικών του , την από 09- 02-2016 υπεύθυνη δήλωση του , στην οποία, όπως και σε αυτήν που είχε υποβάλλει κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης (στις 22-11- 2013) , αναφέρει ότι όλα τα περιουσιακά του στοιχεία ...., τα οποία αναφέρονται στην ένδικη αίτηση είναι αληθή. Στην αίτησή του δε, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι άνεργος, ενώ κατά της συζήτηση της αιτήσεως στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου- κατά παραδεκτή διόρθωση- ότι μοναδική πηγή εισοδήματος του είναι η πενιχρή σύνταξη (ύψους 257,17ευρώ) που λαμβάνει σήμερα, όμως , όπως αποδείχθηκε την λάμβανε ήδη από το έτος 2013, δηλ. από το χρόνο κατάθεσης αυτής ..., ενώ σε ουδεμία αναφορά στην αίτηση ή σε παραδεκτή διόρθωση κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, δεν προέβη σε σχέση με το ποσό της εφ' άπαξ χρηματικής παροχής , ύψους 120.000 ευρώ, που έλαβε από την Τράπεζα στην οποία εργαζόταν ... και το οποίο όφειλε, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, είτε να έχει αναφέρει στην αίτησή του και στην κατηγορία εισοδήματα "από κάθε άλλη πηγή", ή εφόσον αυτό εισπράχθηκε μεταγενέστερα, να το δηλώσει αρμοδίως, ο δε όψιμος ισχυρισμός του, ότι το ανωτέρω ποσό (και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος αυτού, ποσού 100.000 ευρώ από τα 120.000 ευρώ που έλαβε) δαπανήθηκε προκειμένου του να εξοφληθούν παλαιότερες οφειλές του (από συναλλαγματικές και δανειακές συμβάσεις ) προς τρίτα συγγενή του πρόσωπα, δεν δύναται να αναιρέσει το χαρακτήρα του ποσού αυτού ως εισοδήματος και δη ικανού να συνεκτιμηθεί προς ευρύτερη ικανοποίηση των πιστωτριών του. Παράβαση υποχρέωσης ειλικρίνειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3869/2010. Απόρριψη αίτησης.

Για το κείμενο ολόκληρης της απόφασης πατήστε εδώ.