Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΛΟΓΟΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ο.Ε. / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ άρθρου 61 Ν. 4072/2012 για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Από το αρχείο της συνδρομήτριάς μας Μαρίας Αγγελή, δικηγούρου Αθηνών

Μ.Π.Α. 475/2019


ΛΟΓΟΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ο.Ε. / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ άρθρου 61 Ν. 4072/2012 για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (777 Α.Κ.) - Ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάκληση διαχειριστή ομόρρυθμης εταιρείας είναι, κατά την κρατούσα γνώμη, να υπάρχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος να τη δικαιολογεί (άρθρο 752 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο 757 ΑΚ). Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί από το καταστατικό σε περισσότερους εταίρους, με την έννοια ότι κάθε διαχειριστής μπορεί να ενεργεί και μόνος, η ανάκληση ενός από αυτούς δεν επηρεάζει την εξουσία των υπολοίπων, οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την άσκηση της διαχειριστικής τους εξουσίας, συνεχίζει δηλαδή να ισχύει η (καταστατική) ατομική διαχείριση, χωρίς τη συμμετοχή του ανακληθέντος διαχειριστή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαχειριστών, διότι ανακλήθηκαν ή παραιτήθηκαν όλοι, αναβιώνει η νόμιμη διαχείριση.

Η ανάκληση της διαχειριστικής εξουσίας του διαχειριστή ομόρρυθμης εταιρείας επιτυγχάνεται μέσω σχετικής ομόφωνης απόφασης των λοιπών εταίρων της εταιρείας αυτής, η απόφαση δε αυτή κοινοποιείται εν συνεχεία στον ανακαλούμενο διαχειριστή και έκτοτε επέρχονται οι έννομες συνέπειές της, δηλαδή η λήξη της διαχειριστής εξουσίας του μέχρι τότε διαχειριστή της. Για να ισχύσει εξάλλου η απόφαση αυτή και έναντι των τρίτων θα πρέπει να λάβει χώρα καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ και δημοσίευσή της στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Σε περίπτωση μάλιστα που ο ανακαλούμενος διαχειριστής αμφισβητήσει το κύρος της εν λόγω απόφασης, μπορούν οι έχοντες έννομο συμφέρον να ασκήσουν στο αρμόδιο Δικαστήριο αναγνωριστική αγωγή που θα κρίνει το κύρος της απόφασης αυτής.

Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία της ομόρρυθμης εταιρείας δεν υπάρχει ρύθμιση αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 61 του Ν. 4072/2012 για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, ... ούτε αναλογικά μπορεί να εφαρμοστεί η προαναφερόμενη διάταξη στην ομόρρυθμη εταιρεία, δεδομένου ότι αφενός δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη και αφετέρου δεν συντρέχει λόγος αναλογικής εφαρμογής, αφού στην περίπτωση της ομόρρυθμης εταιρείας εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 752 ΑΚ (άρθρο 249 παρ. 2 του Ν 4072/2012), χωρίς να απαιτείται σχετική δικαστική κρίση.


Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.