Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΑΞΙΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Μ.Π.Πειρ. 3561/2017


ΑΞΙΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - Η αξίωση διατροφής μετά το διαζύγιο παρέχεται μόνον όταν η διατροφή δικαιολογείται από λόγους κοινωνικούς, ώστε ο πρώην σύζυγος να μη μείνει αβοήθητος, όταν δεν μπορεί με τα εισοδήματα, την περιουσία ή το δυνάμενο να ασκηθεί από αυτόν επάγγελμα, να καλύψει τις ανάγκες διατροφής του, όπως αυτές προκύπτουν από τις, μετά το διαζύγιο, συνθήκες της ζωής του. Συνεπώς, βασικές προϋποθέσεις για τη γέννηση του δικαιώματος διατροφής διαζευγμένου συζύγου είναι, αφενός η ευπορία του υπόχρεου, η οποία πρέπει, κατά το άρθρο 1487, σε συνδυασμό με το άρθρο 1443 εδ. α" ΑΚ, να υπάρχει κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται διατροφή, και αφετέρου η απορία του δικαιούχου. Έτσι, είναι δυνατόν, εν όψει όλων των συνθηκών ηλικίας, υγείας, ικανότητας ή δυνατότητας προς εργασία, εισοδημάτων, περιουσίας και γενικώς ζωής του πρώην συζύγου, συγκριτικώς πάντοτε προς την ευπορία του υπόχρεου, να γεννηθεί δικαίωμα διατροφής, όταν ο πρώτος, που στο πρόσωπο του συντρέχει μία των προαναφερθεισών προσθέτων προϋποθέσεων (κατά το χρόνο εκδόσεως του διαζυγίου αδυναμία ασκήσεως ή συνεχίσεως επαγγέλματος ή ύπαρξη λόγων επιείκειας), έχει περιουσία, το προϊόν όμως ρευστοποιήσεως της οποίας, μαζί με τα τυχόν υπάρχοντα περιορισμένα εισοδήματά του, δεν επαρκούν υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, για συνολική κάλυψη των βιοτικών αναγκών, ενώ περαιτέρω, με βάση τη διέπουσα το θεσμό αρχή της επιείκειας, δεν δύναται να αξιωθεί η εκποίηση μικρής εκτάσεως απρόσοδων περιουσιακών στοιχείων, οσάκις η διατήρησή τους επιβάλλεται από λόγους πρόνοιας, προς εξασφάλιση του ιδιοκτήτη, τέως συζύγου, στο μέλλον για αντιμετώπιση έκτακτης οικονομικής ανάγκης. Το εν λόγω δικαίωμα διατροφής αποκλείεται ή περιορίζεται κατά την διάταξη του άρθρου 1444 εδ. 1 ΑΚ, αν αυτό επιβάλλεται από σπουδαίους λόγους, ιδίως αν ο γάμος είχε μικρή χρονική διάρκεια ή αν ο δικαιούχος είναι υπαίτιος του διαζυγίου του ή προκάλεσε εκούσια την απορία του.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ...... η εν λόγω ένσταση τυγχάνει απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη, διότι από τη συνδυασμένη ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 451 ΑΚ και 982 ΚΠολΔ προκύπτει ότι απαγορεύεται ο συμψηφισμός κατά απαιτήσεων διατροφής, και αν ακόμα η προς συμψηφισμό προτεινόμενη απαίτηση απορρέει από καταβληθέντα προηγουμένως αχρεωστήτως ποσά διατροφής.

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αν κερδηθεί η υπόθεση) ΕΠΙΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ....., πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του εναγομένου μέρος των δικαστικών εξόδων υπέρ του Δημοσίου, ανάλογα με την έκταση της ήττας του (άρθρα 176, 178 και 12 ν. 3226/2004 ΚΠολΔ).


Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.