Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ (κλινών ξενοδοχείου και υπηρεσιών) / ΑΓΩΓΗ. ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ / Η ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ

Μ.Π.Ευρυτ. 52/2019 (ειδικές διαδικασίες)


ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ (κλινών ξενοδοχείου και υπηρεσιών) - Η αγωγή είναι ορισμένη και νόμιμη με βάση τα εκτιθέμενα στο δικόγραφο πραγματικά περιστατικά, τα οποία το Δικαστήριο υπάγει στον κανόνα δικαίου, στον οποίο αυτά θεμελιώνονται και πρόκειται για ιδιαίτερη, μη ρυθμιζόμενη στον Αστικό Κώδικα, αλλά οπωσδήποτε ενοχική μικτή σύμβαση (περιέχουσα στοιχεία μίσθωσης πράγματος, παροχής υπηρεσιών, παρακαταθήκης), δοθέντος ότι δεν συνίστατο στην απλή μεμονωμένη σύμβαση μίσθωσης, αλλά εμπεριέχει την παροχή και λοιπών υπηρεσιών, όπως διαμονή, διατροφή, φύλαξη αντικειμένων, παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Με τέτοιο λοιπόν περιεχόμενο, η ως άνω σύμβαση είναι ενοχική, υποσχετική, διαρκής, μικτή με στοιχεία μίσθωσης πράγματος, σύμβασης παροχής υπηρεσιών και παρακαταθήκης εκ των οποίων προέχει το στοιχείο της μίσθωσης πράγματος, σύμφωνα με τη θεωρία της απορρόφησης και διέπεται καταρχήν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση πράγματος, ώστε η προκείμενη αγωγή είναι νόμιμη και ερείδεται στις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 345, 346, 361, 574, 595 ΑΚ και 176, 191, 907 και 910 αριθ. 2 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος τοκοφορίας από την επόμενη της ημερομηνίας αναχώρησής τους από το ξενοδοχείο, διότι δεν προκύπτει ότι συμφωνήθηκε τέτοια δήλη ημέρα καταβολής, ώστε με την παρέλευσή της να οφείλεται το ποσό χωρίς άλλη όχληση.

ΑΓΩΓΗ. ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ - Δοθέντος ότι αίτημα της αγωγής είναι το παρά του Δικαστηρίου ζητούμενο σε αναφορά προς την υπό του ενάγοντος επικαλουμένη έννομη συνέπεια, η διάγνωση αυτής δεν είναι ανάγκη να διατυπώνεται πανηγυρικώς και δύναται να συνάγεται εκ του όλου δικογράφου αυτής. Το αίτημα δε της αγωγής, αφού από το νόμο δεν επιβάλλεται η - σε ορισμένη θέση ή σειρά- παράθεσή του στο δικόγραφο μπορεί να περιέχεται οπουδήποτε στο δικόγραφο, ακόμη και στο ιστορικό μέρος αυτού, αρκεί να διατυπώνεται σαφώς και ορισμένως, άλλως η αγωγή είναι αόριστη, προκύπτει ότι η επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 219 ΚΠολΔ και 904 επ. ΑΚ και σωρεύεται κατά δικονομική επικουρικότητα υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση απόρριψης της κύριας βάσης.

Η ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ - Εφόσον η εναγόμενη ερημοδικεί, αποδεικνύονται πλήρως οι πραγματικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στο δικόγραφο της ενάγουσας, δεδομένου ότι θεωρούνται ως ομολογημένοι εκ μέρους της ερημοδικαζόμενης εναγόμενης (αρ. 591 § 1, 271 § 3, 352 § 1 ΚΠολΔ).


Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ.