Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική. Δεκτή διότι η καθής δεν προσκόμισε τον πρωτότυπο τίτλο (συναλλαγματική), αλλά φωτοτυπία του, παρόλο που οι λόγοι ανακοπής αφορούσαν ελαττώματα του τίτλου ή τη νομιμότητα ως προς τον κομιστή

Ειρ.Αθ. 849/2019


Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική. Δεκτή η ανακοπή διότι η καθής δεν προσκόμισε τον πρωτότυπο προσβαλλόμενο τίτλο (συναλλαγματική), αλλά φωτοτυπία του, παρόλο που οι λόγοι ανακοπής αφορούσαν σε ελαττώματα του τίτλου ή στη νομιμότητα ως προς τον κομιστή - Κατά το άρθρο 622Β παρ. 2 ΚΠολΑ, ως τη συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να προσάγονται υποχρεωτικά οι πιστωτικοί τίτλοι, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη. Η διάταξη αυτή, ως επιμέρους δικονομική ρύθμιση που αφορά στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους εφαρμόζεται και στην εκδίκαση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε με βάση των πιστωτικών τίτλων που εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών (632 παρ. 2 εδ β, 614 επ ΚΠολΔ). Οι τίτλοι πρέπει να προσκομίζονται στο πρωτότυπο και δεν αρκεί έστω και επίσημο αντίγραφο τους. Η υποχρέωση αυτή για την προσκομιδή των πρωτοτύπων των τίτλων υπάρχει όταν έστω και με ένα από τους λόγους της ανακοπής προβάλλεται ακυρωτική ένσταση που προκύπτει από το σώμα του πιστωτικού τίτλου, ως λ.χ. συμβαίνει όταν προβάλλονται από τον ανακόπτοντα οφειλέτη με την ανακοπή ή τους πρόσθετους λόγους ενστάσεις που αναφέρονται σε ελαττώματα των τίτλων αποδεικνυόμενα από το σώμα αυτών ή που σχετίζονται με την ιδιότητα του αντιδίκου ως νομίμου κομιστή των τίτλων.

Ο καθ' ού η ανακοπή, ασκώντας έφεση, μπορεί να προσκομίσει τους πιστωτικούς τίτλους για πρώτη φορά στο εφετείο, διορθώνοντας έτσι δικό του σφάλμα.


Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.