Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΚΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΖΕΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΣΤΗ

Α.Π. 219/2019 (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)


ΚΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΖΕΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΣΤΗ – Εν προκειμένω πράγματι η προαναφερόμενη πρωτοδίκης, που αποτέλεσε τη σύνθεση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, στις 7-3-2017, κατά την οποία συζητήθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος, δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο κατά νόμο χρόνο πενταετούς υπηρεσίας, ενόψει του ότι είχε διορισθεί ως πάρεδρος πρωτοδικείου ενώ προέκυψε ότι κατά τον ίδιο χρόνο υπηρετούσαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι αναφερόμενοι πρωτοδίκες οι οποίοι ήταν αρχαιότεροι – Μη νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου της ουσίας – Βάσιμος ο λόγος αναίρεσης (17Α, 109 ΚΠολΔ)


Αριθμός 219/2019

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ασπασία Μαγιάκου, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, Πέτρο Σαλίχο- Εισηγητή, Ιωάννη Φιοράκη, Παρασκευή Καλαϊτζή και Γεώργιο Παπανδρέου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 23η Ιανουαρίου 2019 με την παρουσία και της γραμματέως Σπυριδούλας Τζαβίδη, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: Γ. Π. του Κ., κατοίκου ..., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Άγγελο Στεργιόπουλο.
Του αναιρεσίβλητου: Ν. Τ. του Δ., κατοίκου ..., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Σωτήριο Σταυρόπουλο.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 30-5-2011 αγωγή του ήδη αναιρεσίβλητου, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Φαρρών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 5/2012 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου, 261/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί ο αναιρεσείων με την από 4-6-2018 αίτησή του. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, ο πληρεξούσιος του αναιρεσίβλητου την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη του.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 560 αρ. 2 ΚΠολΔ., κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση και αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόμος. Μη νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου υπάρχει αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Οργανισμού των Δικαστηρίων ή ειδικών νόμων που αφορούν τη σύνθεσή του, δηλαδή την κατά νόμο σύστασή του για την ασκούμενη από αυτό δικαιοδοτική αρμοδιότητα και την αναπλήρωση των κωλυόμενων μελών του. Ο αναιρετικός λόγος συνδεόμενος με την επιταγή του άρθρου 8 εδ. α' του Συντάγματος, που επαναλήφθηκε στο άρθρο 109 παρ. 1 ΚΠολΔ., σύμφωνα με την οποία "κανένας δεν στερείται, χωρίς τη θέλησή του, το δικαστή που ορίζει ο νόμος γι' αυτόν" ιδρύεται μόνον όταν η σχετική πλημμέλεια βαρύνει τη σύνθεση του δικαστηρίου, που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Ο καθορισμός της σύνθεσης του δικαστηρίου, με την έννοια του προσδιορισμού του συγκεκριμένου δικαστή ή των συγκεκριμένων δικαστών που θα εκδικάσουν τις υποθέσεις γίνεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 15 του Ν. 1756/1988 (Α.Π.502/2017).

Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17Α ΚΠολΔ., όπως προστέθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 3994/2011, "στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους. Στην περίπτωση αυτή τα μονομελή πρωτοδικεία συγκροτούνται από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία αυτού, ως παρέδρου Πρωτοδικείου και σε περίπτωση που δεν υπηρετούν πρωτοδίκες με την πιο πάνω υπηρεσία ή αυτοί που υπηρετούν δεν επαρκούν, από τον αρχαιότερο κατά διορισμό πρωτοδίκη".

Στην προκειμένη περίπτωση με το δεύτερο λόγο της αίτησης αναίρεσης αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια από τον αρ. 2 του άρθρου 560 ΚΠολΔ., δηλαδή της μη νόμιμης σύνθεσης του δικαστηρίου της ουσίας, συνιστάμενη στο ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, που δίκασε ως Εφετείο, συγκροτήθηκε από την Πρωτοδίκη Γεωργία Τσιόμαλου, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 17Α ΚΠολΔ., που ρυθμίζει τη σύνθεση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όταν δικάζει έφεση κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου, αφού η τελευταία κατά το χρόνο που δίκασε την έφεση του αναιρεσείοντος, δεν είχε συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία, ενώ κατά τον ίδιο χρόνο, συζήτησης αυτής (έφεσης), υπηρετούσαν στο ίδιο δικαστήριο πέντε πρωτοδίκες, με υπηρεσία μεγαλύτερη των πέντε ετών και τέσσερις πρωτοδίκες αρχαιότεροι αυτής, που δίκασαν την ίδια ημέρα άλλες υποθέσεις.

Από την παραδεκτή κατ' άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων, για την έρευνα της βασιμότητας του παραπάνω αναιρετικού λόγου, προκύπτει ότι πράγματι η προαναφερόμενη πρωτοδίκης, που αποτέλεσε τη σύνθεση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, στις 7-3-2017, κατά την οποία συζητήθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος, δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο κατά νόμο χρόνο πενταετούς υπηρεσίας, ενόψει του ότι είχε διορισθεί ως πάρεδρος πρωτοδικείου στις 22-7-2014 και ακολούθως είχε προαχθεί στο βαθμό του πρωτοδίκη στις 8-7-2015. Περαιτέρω προέκυψε ότι κατά τον ίδιο χρόνο υπηρετούσαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι πρωτοδίκες Αθανάσιος Τζιούμης και Ειρήνη Σιγούρου, με χρονολογία προαγωγής στον ως άνω βαθμό από 23-7-2010, καθώς και οι πρωτοδίκες Αμαλία Μάρκου (από 19-7-2013) και Λεοντής Πασχαλίδης (από 8-7-2015), οι οποίοι ήταν αρχαιότεροι κατά διορισμό από την Πρωτοδίκη Γεωργία Τσιόμαλου και κατά την παραπάνω ημερομηνία συζήτησης της ένδικης έφεσης, δίκασαν άλλες υποθέσεις.

Συνεπώς, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, δεν ήταν νόμιμη η συγκρότηση του δικαστηρίου της ουσίας, αφού έγινε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 17Α ΚΠολΔ., και ο δεύτερος λόγος της αίτησης αναίρεσης, ο οποίος παραδεκτώς προτείνεται για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ενόψει του ότι ο ισχυρισμός στον οποίο στηρίζεται, της κακής σύνθεσης του δικαστηρίου, αφορά τη δημόσια τάξη (άρθρο 562 παρ.2 περ.γ' ΚΠολΔ) είναι βάσιμος, παρέλκει δε η έρευνα του πρώτου λόγου αυτής.

Κατ' ακολουθίαν τούτων, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλο δικαστή, εκτός από τη Δικαστή που εξέδωσε την αναιρούμενη απόφαση. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή στον αναιρεσείοντα του κατατεθέντος παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 495 παρ. 3 εδ. ε' ΚΠολΔ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4335/15 και να καταδικασθεί ο αναιρεσίβλητος, ως ηττηθείς διάδικος, στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσείοντος (άρθρα 176, 183 και 191 παρ.2ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθμ. 261/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, που δίκασε ως Εφετείο.-

Παραπέμπει την υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο πιο πάνω Δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλο δικαστή, πλην αυτής που εξέδωσε την αναιρούμενη απόφαση. –

Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στον αναιρεσείοντα.-

Καταδικάζει τον αναιρεσίβλητο στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ.-

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 6 Φεβρουαρίου 2019.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 20 Φεβρουαρίου 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ