Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ 1999. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ. ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟ 2018. ΤΟ ΜΑΚΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Μ.Π.Λαμ. 141/2020


ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ άρθρου 632 ΚΠολΔ και ΑΝΑΚΟΠΗΣ άρθρου 933 ΚΠολΔ (218 Κ.Πο.Δ) - ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (Ν. 4335/2016) ΤΟΥ Κ.ΠΟΛ.Δ - Δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε σε προγενέστερο χρόνο (πριν την 1-1-20216). Αναφορικά με την ανακοπή του 933 ΚΠολΔ, αρκεί η επίδοση της προσβαλλόμενης επιταγής προς εκτέλεση μετά την 1η-01-2016, ..., καθώς σε περίπτωση σύνταξης και επίδοσης περισσοτέρων επιταγών προς πληρωμή κάτωθι του ίδιου εκτελεστού τίτλου κρίσιμος είναι ο χρόνος επίδοσης της προσβαλλόμενης επιταγής προς πληρωμής και όχι ο χρόνος επίδοσης της πρώτης επιταγής.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - Ο υπό κρίση λόγος ..., τυγχάνει, μη νόμιμος κατά το σκέλος με το οποίο η ανακόπτουσα αιτιάται τη μη συγκοινοποίηση σε αυτή του από 20-12- 2014 πρακτικού της γενικής συνέλευσης των μετόχων της καθ’ ης, καθώς για την εγκυρότητα της προσβαλλόμενης πράξης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτείται να προκύπτει από τα συγκοινοποιούμενα έγγραφα ότι ο επισπεύδων την εκτέλεση είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνο το οποίο αναγράφεται στον εκτελεστό τίτλο, γεγονός το οποίο εν προκειμένω αποδεικνύεται από το δημοσιευμένο καταστατικό της καθ’ ης η ανακοπής από το οποίο προκύπτει ότι άλλαξε η επωνυμία αυτής και ότι η αναγραφόμενη στην με αριθμό 42/1999 διαταγή πληρωμής ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «.... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που επισπεύδει την εκτέλεση σε βάρος της ανακόπτουσας βάσει της εν λόγω διαταγής πληρωμής είναι ένα και το αυτό νομικό πρόσωπο. Ενδεχόμενες πλημμέλειες κατά τη λήψη της απόφασης περί αλλαγής της επωνυμίας δεν δύνανται να επηρεάσουν την εγκυρότητα της προδικασίας της επισπευδόμενης, αφού πάντως αποδεικνύεται η ταυτότητα του επισπεύδοντας την εκτέλεση νομικού προσώπου και, συνεπώς, η νομιμοποίησή του.

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ 1999. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ. ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ το 2009. ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ το 2013 ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Εφετείο) το 2018. ΤΟ ΜΑΚΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - Επισπεύδοντας η καθ’ ης αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της ανακόπτουσας, άσκησε νόμιμο δικαίωμά της ως δανείστριας. Η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί έως τότε δικαιολογεί τις ...  ενέργειες της καθ’ ης, δοθέντος και του ότι η οφειλή της ανακόπτουσας προς αυτήν αυξάνεται διαρκώς συνεπεία της τοκοφορίας, η τελευταία δε δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια μείωσης, έστω, του χρέους της. Πέραν των ανωτέρω δεν αποδεικνύεται η ανεπανόρθωτη -κατά τους ισχυρισμούς της ανακόπτουσας- οικονομική της βλάβη.

Προκειμένου να θεωρηθεί καταχρηστική η επιχείρηση από το δανειστή αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη της απαίτησής του από τον οφειλέτη, θα πρέπει να επέφερε επαχθείς συνέπειες στον τελευταίο ενόψει και της συμπεριφοράς του δανειστή που προηγήθηκε της άσκησης του δικαιώματος του, σε συνδυασμό με την πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε στο μεσοδιάστημα, το ζήτημα, δε, αν οι συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματος είναι επαχθείς για τον υπόχρεο, πρέπει να αντιμετωπίζεται και σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες συνέπειες που μπορεί να επέλθουν σε βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποίησης του δικαιώματος του. Εν προκειμένω, ωστόσο, η ανακόπτουσα ως φέρουσα το βάρος απόδειξης του ισχυρισμού της, δεν προσκομίζει κανένα απολύτως στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η οικονομική της κατάσταση και η βλάβη που διατείνεται ότι επήλθε σε αυτήν.

Άλλωστε, η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου έως την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει αυτού, δεν οφείλεται στην αδράνεια της καθ’ ης αλλά στις δόλιες ενέργειες της ανακόπτουσας (κατάρτιση καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης). Επιπλέον, εν όψει της αποδεικνυόμενης συνδρομής στο πρόσωπο της ανακόπτουσας του στοιχείου του δόλου, καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της ως άνω διαδίκου περί εύλογης πεποίθησής της ότι η αντίδικός της δεν θα επεδίωκε την αναγκαστική είσπραξη της απαίτησής της.


Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ