Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (και όχι της υγείας). ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ άρθρου 905 Α.Κ

Διοικ.Πρωτ.Λαμ. 251/2020 (μονομελές)


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (και όχι της υγείας). ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ άρθρου 905 Α.Κ. - Είναι δυνατή η επιστροφή των εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως μόνο όσον αφορά στον κλάδο σύνταξης και ανεξάρτητα από τη γνώση ή μη της υποχρέωσης του ασφαλισμένου περί υπαγωγής του στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και συνακόλουθα της αχρεώστητης καταβολής των εισφορών, μη εφαρμοζομένης της γενικής διάταξης του άρθρου 905 του ΑΚ. Οι εισφορές αυτές, επιστρέφονται ατόκως εντός του χρόνου παραγραφής, ο οποίος συμπληρώνεται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου καταβλήθηκαν οι εισφορές.

Η νομική βάση της σχετικής αγωγής θεμελιώνεται στα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ. Δεν προβλέπεται η επιστροφή στον ασφαλισμένο των εισφορών του κλάδου Υγείας που αυτός κατέβαλε μετά τη διακοπή της ασφαλιστέας απασχόλησής του. Το Δικαστήριο κρίνει ότι ο ..... δικαιούται την επιστροφή των εισφορών του κλάδου σύνταξης που κατέβαλε, αχρεωστήτως, στον Ο.Α.Ε.Ε. μετά τη διακοπή της ασφαλιστέας δραστηριότητάς του κατά το εν λόγω ένδικο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως του αν αυτός γνώριζε ή όχι ότι δεν υπείχε σχετική υποχρέωση καταβολής.


Για το πλήρες κέιμενο πατήστε εδώ