Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

Υ.Α. 3021/19/84-μα' / Έναρξη έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μορφότυπου ID-1. / ΦΕΚ 5328 Β/7-9-2023

 

Υ.Α. 3021/19/84-μα' / Έναρξη έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μορφότυπου ID-1. / ΦΕΚ 5328 Β/7-9-2023

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. του άρθρου του ν.δ. 127/1969 «Περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων» (Α’ 29), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. του άρθρου 55 του ν. 3585/2007 (Α’ 148),
β. του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 127), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. του άρθρου 42 του ν. 2214/1994 (Α’ 75),
γ. της παρ. του άρθρου του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 23),
δ. της παρ. του άρθρου 52 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 312),
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), και το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
στ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
ζ. του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134) και
η. του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 8200/0-297647 από 27/04/2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. του άρθρου της υπ’ αρ. 8200/0-109568 (Β’ 824) από 17/02/2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
2. Το υπ’ αρ. 1552/23/1673701 από 28/08/2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας/Α.Ε.Α.
3. Το υπ’ αρ. 1795/23/1680902 από 29/08/2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α.
4. Το υπ’ αρ. 1519/23/1680967 από 29/08/2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., διαπιστώνουμε:
 
 
1. Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ορίζουμε την 25/09/2023 ως ημερομηνία έναρξης της έκδοσης των νέου τύπου δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μορφότυπου ID-1, όπως ρυθμίζονται στην υπ’ αρ. 8200/0-297647/27.04.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 8200/0-181621/14.05.2019 (Β’ 1671) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών και την υπ’ αρ. 8200/0-109568/17.02.2023 (Β’ 824) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
 
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.