Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΓΩΓΕΣ (Ειρ.Λαμ. 31/2017)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αριθμός 31 /2017 ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (1094 A.K.) / ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΓΩΓΕΣ - Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1094 του ΑΚ, 118 και 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι αναγκαία στοιχεία για την πληρότητα και το ορισμένο της διεκδικητικής αγωγής κυριότητας ακινήτου, είναι, εκτός των άλλων: α) η κυριότητα του ενάγοντος στο επίδικο ακίνητο, ....... β) η κατάληψη του επίδικου ακινήτου από τον εναγόμενο, ο οποίος το νέμεται και το κατέχει…

Περισσότερα

Σημαντικές ρυθμίσεις στα εργασιακά με τον Ν. 4488/13-9-2017 ΦΕΚ 137 - Τροποποιήσεις σε Κ.Πολ.Δ και Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ / Δυνατή πλέον η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΟΥ.

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4488/13-9-2017 ΦΕΚ 137 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις". Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα ρυθμίσεων με επίκεντρο το εργατικό δίκαιο.   Ενδεικτικά κάποια άρθρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα εξής: - άρθρο 15: ρύθμιση για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατός ο συμψηφισμός εισφορών προς τον ΕΦΚΑ - άρθρο 20: Αποσύνδεση ασφάλισης από…

Περισσότερα

Αίτηση συντηρητικής απόδειξης από Έλληνα βιολογικό πατέρα για λήψη γενετικού υλικού - DNA από τέκνο, κατά αλλοδαπής πρώην συντρόφου η οποία είναι έγγαμη με άλλον άντρα και επίκειται αναχώρησή της για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό

Από το αρχείο του συνδρομητή μας κ. Κωνσταντίνου Μπαρούτα, δικηγόρου Λαμίας Μ.Π.Λαμ. 317/2017 Η συντηρητική απόδειξη δεν είναι ασφαλιστικό μέτρο. Δυνατή η άσκηση και πριν την άσκηση κύριας αγωγής - Αρμοδιότητα - Επιλογή αποδεικτικού μέσου / Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων επί ελλήνων και αλλοδαπών. Ειδικώς επί προσβολής πατρότητας. Για αγωγές που κατατίθενται μετά την 1.1.2016, η αγωγή για την αναγνώριση της ύπαρξης ή μη σχέσης γονέα και τέκνου μπορεί να ασκηθεί και στον τόπο, όπου ο ενάγων έχει την κατοικία του κατά το χρόνο που ασκείται η αγωγή.…

Περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΟΤΑ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ (Μ.Π.Λαμ. 155/2017)

Μ.Π.Λαμ. 155/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.500 ευρώ. ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (1 ν. 2286/1995, 41 ν.δ/τος 496/1974,  80 2362/1995) - Ο τύπος του ιδιωτικού εγγράφου, που απαιτείται για τις καταρτιζόμενες για λογαριασμό Ν.Π.Δ.Δ. ή αναλόγως του Δημοσίου ως άνω συμβάσεις άνω των 2.500 ευρώ, είναι συστατικός και όχι αποδεικτικός, γι' αυτό και η έλλειψή του καθιστά κατά τα άρθρ. 158 και 159 §1 ΑΚ άκυρη τη σύμβαση, με συνέπεια να θεωρείται αυτή κατά το άρθρ. 180 του ίδιου Κώδικα ως μη γενόμενη,…

Περισσότερα

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ (ΑΠ 1708/2016 - Ε΄ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Απόφαση 1708 / 2016    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΑΠ 1708/2016 (Ε΄ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ – ΚΑΤ’ ΕΓΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΕΚΓΛΗΜΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ (επί ακινήτων) Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ- ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ (117, 397 ΠΚ ) – Ο αποχωρισμός του οφειλέτη από τα περιουσιακά του στοιχεία και η μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου επί εκποιήσεως ακινήτου, επέρχεται από την μεταγραφή της συμβάσεως, (άρθρα 1033, 1192 αρ.1, 1198 του ΑΚ), στο χρόνο της οποίας τοποθετείται και…

Περισσότερα

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (216 Π.Κ.) - Α.Π. 384/2017 (Τμήμα Ζ)

Α.Π. 384/2017 (Τμήμα Ζ) ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (216 Π.Κ.) - Αποδείχθηκε ότι ο εκκαλών κατηγορούμενος με πρόθεση και με σκοπό ο Κ. Π. να λάβει σύνταξη αναπηρίας από το συνταξιοδοτικό του φορέα (εν προκειμένω το Ι.Κ.Α.), σε ένα έντυπο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων στην επικεφαλίδα του οποίου υπήρχε προδιατυπωμένη η φράση "ΔΥΠΕ Ηπείρου - Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων - Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική - Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Γ.", αναγράφηκε μια γνωμάτευση - παραπεμπτικό…

Περισσότερα

Η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

  Δείτε το άρθρο 7 Ν. 2112/18-3-1920 / ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΦΕΚ 67Α, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 56 Ν. 4487/9-8-2017 ΦΕΚ 116Α.   "7. Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι' ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου. Ως μία τοιαύτη, θεωρείται εν πάση περιπτώσει, η μετάθεσις του υπαλλήλου εις γραφείον λειτουργούν εν τη αλλοδαπή, εφ' όσον δεν αποδέχεται την μετάθεσιν ο μετατιθέμενος υπάλληλος.Επίσης…

Περισσότερα

Υποχρεωτική καθιέρωση ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα για τις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων

  Δείτε το άρθρο 115 Ν. 4387/12-5-2016 ΦΕΚ 85Α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 Ν. 4486/9-8-2017 ΦΕΚ 116Α.   "115. 1. Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN).2. Κατά τη διανομή, πώληση και επιστροφή εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και…

Περισσότερα