Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

    Για να δείτε τη συλλογή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.  

Περισσότερα

Σε περίπτωση ερήμην αποφάσεως επί μικροδιαφορών- και εφ' όσον υπάρχει σχετικό αίτημα (άρθρ. 106 ΚΠολΔ)-, μπορεί να κηρύσσεται η απόφαση που εκδίδεται προσωρινά εκτελεστή

  Ειρ.Λαμ. 83/2019 Σε περίπτωση ερήμην αποφάσεως επί μικροδιαφορών- και εφ' όσον υπάρχει σχετικό αίτημα (άρθρ. 106 ΚΠολΔ)-, μπορεί να κηρύσσεται η απόφαση που εκδίδεται προσωρινά εκτελεστή - Ναι μεν οι αποφάσεις μικροδιαφορών είναι ανέκκλητες (άρθρ. 512 ΚΠολΔ), όμως σε περίπτωση ερημοδικίας διαδίκου προσβάλλονται με ανακοπή ερημοδικίας (άρθρ. 469 ΚΠολΔ) και, συνεπώς, δεν συνιστούν τελεσίδικη απόφαση, με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται προ της, με κάποιο νόμιμο τρόπο, λήξεως της δυνατότητας προσβολής της αποφάσεως με ανακοπή ερημοδικίας ή πριν από την…

Περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΕΝΝΟΙΑ "ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ" / ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΗΔΗ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ (λόγω αοριστιας) ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ

Μ.Εφ.Λαμ. 41/2019 ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - Για να έχει νομική πληρότητα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. Ιεδ. α Κ.Πολ.Δ., το δικόγραφο αγωγής οδηγού φορτηγού αυτοκινήτου, που έχει ως αίτημα την καταβολή αμοιβής για υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση, λόγω υπερβάσεως του χρόνου της συνολικής απασχολήσεως, θα πρέπει να αναφέρεται η εργασιακή σχέση και οι όροι αυτής καθώς και η διάρκεια της εβδομαδιαίας και καθ' εκάστη ημέρα απασχολήσεως (ΑΠ 184/2007, ΑΠ 66/2007…

Περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Π.Π.Λαμ. 37/2019 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (237, 271, 272 Κ.Πολ.Δ) - Ο διάδικος, ο οποίος δεν καταθέτει προτάσεις νομίμως και εμπροθέσμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 237 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ δικάζεται ερήμην, είτε παρίσταται είτε δεν παρίσταται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ - Από τις διατάξεις των άρθρων 138 και 139 ΑΚ, συνάγεται ότι σε περίπτωση εικονικότητας της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης πράγματος ή άλλου περιουσιακού αγαθού, η οποία εικονικότητα αφορά στο πρόσωπο…

Περισσότερα

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Α.Π. 1124/2019 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΜΑ – ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – Ορθώς κρίθηκε ότι ο αποκλεισμός τους από τη χορήγηση του διεκδικούμενού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ύψους 150 € μηνιαίως, αποτελεί αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση σε βάρος τους και θα πρέπει αυτό,…

Περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΩΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΝΤΕΣ – ΠΤΩΣΗ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΝΤΑ

Α.Π. 1321/2019 (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΩΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΝΤΕΣ – ΠΤΩΣΗ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΝΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΕΠΤΑΕΤΙΑ (ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΣ) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ – ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ - ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚ 931 ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΦΟΥ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΑΣΚΗΣΕΙ Ο ΘΑΝΩΝ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΩΓΗ – Ο ΠΑΘΩΝ (ΘΑΝΩΝ) ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΕΥΘΕΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ…

Περισσότερα

ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΤΩΣΗΣ– ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ – ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

Α.Π. 1008/2019 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΤΩΣΗΣ– ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ – ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΩΝ – Εν προκειμένω η παραπάνω αδράνεια των γονέων του ανηλίκου επί τριετία περίπου (2008-2010), αν και ο υιός τους είχε επιδείξει αντικοινωνική συμπεριφορά που ήταν γνωστή σε αυτούς, σε συνδυασμό με την έλλειψη δυνατότητας επίβλεψης και εποπτείας του…

Περισσότερα

Π.Ν.Π. / Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. / ΦΕΚ 55Α/11-3-2020

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του", η οποία περιλαμβάνει τα εξής άρθρα:   1.- Αναστολή Καταβολής Φ.Π.Α. Υπό Προϋποθέσεις. 2.- Αναστολή Είσπραξης Βεβαιωμένων Οφειλών Και Παράταση Προθεσμίας Καταβολής Δόσεων. 3.- Παράταση Προθεσμίας Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών. 4.- Έκτακτα Και Προσωρινά Μέτρα Στην Αγορά Εργασίας Για Την Αντιμετώπιση Και Τον Περιορισμό Της…

Περισσότερα