Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, ΦΕΚ 1692Β/15-5-2018.

  Δημοσιεύτηκε η  Υ.Α. οικ. 51483/700/Φ.15 / Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, ΦΕΚ 1692Β/15-5-2018.

Περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ, ΠΑΣΧΟΝ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μ.Π.Θεσσ/κης 5677/2018 (ασφαλιστικά) Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ - ΤΕΚΝΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (1463, 1520, 57 Α.Κ.) - Όπως όλοι οι εξ αίματος συγγενείς, έτσι και ο γονέας έχει δικαίωμα επικοινωνίας με τα ενήλικα παιδιά του. ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ, ΠΑΣΧΟΝ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών εκθέτει ότι μετά της καθής η αίτηση τέλεσε νόμιμο γάμο την ...-1991, ο οποίος λύθηκε το 2015 δυνάμει δικαστικής…

Περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ν.3869/2010 (27 Π.Κ.). ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ειρ.Λαμ. 177/2018 (υπερχρεωμένα) ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ν.3869/2010 (27 Π.Κ.). ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - Δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών συνεπάγεται και η εν γνώσει του οφειλέτη επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης με τρόπο που δεν συνάδει με την περιουσία, το εισόδημα και τη γενικότερη θέση του. Είναι, επομένως, δόλια η αδυναμία πληρωμών αν ο οφειλέτης προβαίνει σε απερίσκεπτη απώλεια ή κατασπατάληση εισοδήματος ή περιουσιακών στοιχείων,... Οι αιτούντες προέβησαν σε υπερδανεισμό με τη χρήση…

Περισσότερα

Αντισυνταγματική η απαγόρευη προσωρινής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου / Έναρξη τοκογονίας κατά του Δημοσίου και ιδίως έναντι Δημοσίου Νοσοκομείου. Καθορισμός επιτοκίου / Ανεξόφλητα τιμολόγια από Δημόσιο Νοσοκομείο έναντι προμηθευτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 28 /2018 ΜΟΝΟΜΕΑΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε. ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. - Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ...», το οποίο εδρεύει στο ...(οδ. .... αρ.2) και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ .... και το οποίο παραστάθηκε διά των 13-3-2017 κατατεθεισών προτάσεων της πληρεξούσιας δικηγόρου του ....., η οποία προσκόμισε απόσπασμα των πρακτικών της υπ' αριθμ. 136/1-6-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου ....με…

Περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΟ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΙΧ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΙΧ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΔΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Ειρ.Αταλάντης 57/2018 (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) ΤΡΟΧΑΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΚΟΓΟΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΟΧΛΗΣΗ - Με το ως άνω περιεχόμενο, η αγωγή παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση στο αρμόδιο αυτό Δικαστήριο .... και είναι νόμιμη, ..., πλην του αιτήματος καταβολής τόκων από 17-09-2016, ήτοι από την επομένη του επισυμβάντος τροχαίου ατυχήματος, που πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, διότι η ενάγουσα δεν επικαλείται όχληση των εναγομένων από το χρόνο αυτό. Αναφορικά με το ουσία αβάσιμο της αγωγής, ο…

Περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (κυρίου, κατόχου, οδηγού) ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο Ν. ΓΠΝ/1911, ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΤΗΣ

  Ειρ.Καρδ. 380/2015 [Από το αρχείο του συνδρομητή μας κ. Άρη Χατζοπλάκη, δικηγόρου Θεσσαλονίκης] ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.  Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΚΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΖΗΜΙΩΣΑΝΤΟΣ ΤΡΙΤΟΥ (14 παρ. 1 του Ν. 2496/1997, 455, 463 Α.Κ.)  - Ο ασφαλιστής, που κατέβαλε το ασφάλισμα υποκαθίσταται στη θέση που ακριβώς βρισκόταν ο ασφαλισμένος έναντι του τρίτου, εναντίον του οποίου αυτός δικαιούται να στραφεί συνεπεία της από…

Περισσότερα

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. ΠΟΣΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ

Μ.Π.Θεσσ/κης 15576/2017 (τακτική - ιατρικό λάθος) [Από το αρχείο του συνδρομητή μας κ. Άρη Χατζοπλάκη, δικηγόρου Θεσσαλονίκης] - Σύμφωνα με το άρθρο 422 παρ. 3 ΚΠολ ορθώς ερμηνευόμενο στην προθεσμία της αντίκρουσης δύνανται να προσκομισθούν τρεις ένορκες βεβαιώσεις προς αντίκρουση προσκομισθεισών από τον αντίδικο με τις προτάσεις ενόρκων βεβαιώσεων, ανεξαρτήτως προβολής αυτοτελών ισχυρισμών με τις προτάσεις. Το Δικαστήριο προκρίνει ως ορθότερη την άποψη αυτή, η οποία α) εναρμονίζεται με την προγενέστερη ρύθμιση του άρθρου 270 παρ. 2 ΚΠολΔ, ως ίσχυε…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΠΗ α) ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ β) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΩΡΡΕΥΣΗ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΟΙΟΝ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ άρθρου 1 παρ. 3 Ν. 128/1973

Από το αρχείο του συνδρομητή μας κ. Κωνσταντίνου Μπαρούτα, δικηγόρου Λαμίας Μ.Π.Θήβ. 141/2018 ΑΝΑΚΟΠΗ α) ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΛΠΟΙΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ β) ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΓΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΩΡΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΩΝ 632 § 1 και 933 Κ.Πολ.Δ. ΠΟΤΕ ΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( 218, 632 παρ. 6, 933 ΚΠολΔ) -  Εξ άλλου, είναι έγκυρη η μεταξύ της παράσχουσας τοκοχρεολυτικό δάνειο τράπεζας και του…

Περισσότερα