Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Ν. 4495/3-11-2017 / Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλ­λοντος - Όλες οι νέες ρυθμίσεις

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4495/3-11-2017 / Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλ­λοντος και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 167Α.   (Από την εισηγητική έκθεση) ... Με τις διατάξεις του δημιουργείται ένα πλαίσιο για το δομημένο περιβάλλον, με βασική κατεύθυνση τη σύνθεση καινοτόμου και συνολικού συστήματος κανόνων και αρχών, σε ρήξη με τις παθογένειες και δυσλειτουργίες του παρελθόντος, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου επιχειρούν να αντιμετωπίσουν…

Περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΕΝΝΟΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ – Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ

Μ.Π.Α. 60/2017 (τακτική διααδικασία) ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΕΝΝΟΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ – Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - Η χρονική κατανομή της γονικής μέριμνας είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση. Η χρονική ήτοι εναλλασσόμενη άσκηση κατανομής της επιμέλειας εξασφαλίζει τη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού και ενισχύει τους δεσμούς του ανηλίκου με αμφότερους τους γονείς του, περιορίζοντας έτσι τις αναπόφευκτα δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλεί το διαζύγιο στην…

Περισσότερα

Επίκαιρη νομοθεσία: Προστασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης / Συμπληρώματα διατροφής / Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων / Προϋποθέσεις δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο στοιχείων οφειλών προς το Δημόσιο/ΕΦΚΑ

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 / Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγί­ας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροπο­ποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015), ΦΕΚ 3282Β/19-9-2017. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι: α) η συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις δι­ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1787 της Επιτροπής (L260, 7.10.2015) «για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», και β) η…

Περισσότερα

Παράταση προσθεσμίας υπαγωγής αυθαιρέτου στον Ν. 4178/2013

  Βλ. άρθρο 1 της Υ.Α. οικ. 43614 ΦΕΚ 3730Β/23-10-2017 σύμφωνα με το οποίο: "Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 3-11-2017 με την πάροδο συνολικά πενήντα (50) μηνών και είκοσι πέντε (25) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013".

Περισσότερα

Έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τι­μολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του (Ν. 4492/18-10-2017).

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4492/18-10-2017 / Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 156Α. Μεταξύ άλλων προβλέπει και τα εξής: Άρθρο2.- Εμπορική συναλλαγή. Έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τι­μολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του. Κάθε συμφωνία μεταξύ των μερών, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται άκυρη.   Άρθρο 4.- Κυρώσεις. 1. Αν ο έμπορος παραβεί τη…

Περισσότερα

ΑΠ 1708/2016 (Ε΄ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ – ΚΑΤ’ ΕΓΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΕΚΓΛΗΜΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ –ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ

ΑΠ 1708/2016 (Ε΄ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ – ΚΑΤ’ΕΓΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΕΚΓΛΗΜΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ –ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ- ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ (117, 397 ΠΚ ) – Ο αποχωρισμός του οφειλέτη από τα περιουσιακά του στοιχεία και η μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου επί εκποιήσεως ακινήτου, επέρχεται από την μεταγραφή της συμβάσεως, (άρθρα 1033, 1192 αρ.1, 1198 του ΑΚ), στο χρόνο της οποίας τοποθετείται και ο χρόνος τελέσεως του εγκλήματος της…

Περισσότερα

Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του μέτρου.

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. 73461/ΦΕΚ 3647Β/16-10-2017 /  Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του μέτρου. Καλύπτει την ανάγκη καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους και νέους. Οι διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 1.- Στόχος της κοινωφελούς εργασίας. 2.- Θεμελιώδεις αρχές. 3.- Αρχή επικουρικότητας. 4.- Αρχή αναλογικότητας. 5.- Κριτήρια επιλογής φορέα για την παροχή κοινωφελούς εργασίας 6.- Διάρκεια της…

Περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ α) ΑΠΛΗΣ, β) ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΚΑΙ γ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΤΙ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ (308, 309, 311 Π.Κ.)

Α.Π. 436/2017 (Τμήμα ΣΤ) ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ α) ΑΠΛΗΣ, β) ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΚΑΙ γ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΤΙ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ (308, 309, 311 Π.Κ.) ΜΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΒΛΑΒΗ - Έντονος διαπληκτισμός και συμπλοκή μεταξύ γειτόνων. Ο κατηγορούμενος με την πλήξη του παθόντος αυτού δια των γρόνθων του στην κεφαλή και με την ταυτόχρονη βιαία και ισχυρά αιφνίδια ώση προς τα οπίσω αυτού, ήθελε να προκαλέσει στον τελευταίο απλή σωματική βλάβη. Όμως με βάση τις προσωπικές του…

Περισσότερα