Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΕΠΙ ΑΚΥΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Η ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 731 Κ.Πολ.Δ. / ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ - ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Μον.Πρωτ.ΣΑΜΟΥ 83/2018 ΕΠΙ ΑΚΥΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Η ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 731 Κ.Πολ.Δ. (8 παρ. 3 του Ν, 2112/192)  -  Κατά την άποψη που επικρατεί στη νομολογία, η υποχρέωση του εργοδότη να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του ακύρως απολυθέντος δεν συνιστά ικανοποίηση του δικαιώματος του εργαζομένου για την κύρια υπόθεση, αφού με το ασφαλιστικό αυτό μέτρο αναστέλλεται, προσωρινά η εκτέλεση της απόφασης του εργοδότη εωσοτου εκδοθεί…

Περισσότερα

Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

  Δείτε την παρ. 4 του άρθρο 21 Ν. 2859/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 29 Ιουνίου 2018 Π.Ν.Π. / ΦΕΚ 115Α: "4. Μέχρι 31.12.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Ο ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ. ΝΟΜΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Μ.Π.Βόλ. 48/2018 (περιουσιακές διαφορές) ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Ο ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ. ΝΟΜΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ - Από το άρθρο 927 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 108, 294-297, 299, 954, 973, 993 και 999 του ίδιου Κώδικα, συνάγεται ότι .... σε εκείνον που επέσπευσε την εκτέλεση κατ' αρχήν δεν απαγορεύεται, ούτε αποδοκιμάζεται, αλλά αντιθέτως παρέχεται δικαίωμα να παραιτηθεί από κάθε μέλλουσα πράξη της εκτελέσεως, έως τη διενέργεια αυτής της πράξεως και με τήρηση του κατά νόμο…

Περισσότερα

Τροποποίηση άρθρου 966 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ με τον Ν. 4549/14-6-2018 ΦΕΚ 105Α.

Δείτε το άρθρο 966 ως ισχύει πλέον μετά την τροποποίηση με το άρθρο 23 Ν. 4549/14-6-2018 ΦΕΚ 105Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   966.- ΝΕΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ. 1.Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβλθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα ημέρες.2. Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686…

Περισσότερα

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών - Ν. 4548/2018 / Αποστολή ενημερωτικού τεύχους στην Τετράβιβλο ΙΙ (Διοικητικού και Εμπορικού Δικαίου)

Πηγή: Εγκύκλιος 1027/18-6-2018 του Συμβολαιογραφικού Συλλλόγου Αθηνών, Πειραιώς κ.τ.λ. Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4548/2018 με τίτλο «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104/13-6-2018 τευχ. Α’, με έναρξη ισχύος από 1-1-2019 (άρθρο 190), εκτός αν σε επί μέρους διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά, στις οποίες εφαρμόζεται μόνο όταν αυτό προβλέπεται…

Περισσότερα

Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων στον Ν. 4251/2014 [ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ]. Τροποποιήσεις.

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4546/12-6-2018 ΦΕΚ 101Α. Παραθέτουμε τα άρθρα 38 και 39 αυτού:   38.- Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων. 1. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν. 4251/2014 (Α' 80) αντικαθίσταται ως εξής: «βα) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμο­νής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 και ως στελέχη της επένδυσης της παρ. Α' του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, ββ) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμο­νής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 19 παράγραφος 7, 61, 64, 98, 114 και 122…

Περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΣΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Από το αρχείο του συνδρομητή μας κ. Κωνσταντίνου Μπαρούτα, δικηγόρου Λαμίας Μ.Π.Λαμ. 186/2018 ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - Από τα άρθρα 46 έως 53, 55 και 56 Ν. 2121/1993, σε συνδυασμό με τη γενική αρχή της απαγόρευσης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης των οργανισμών…

Περισσότερα

ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ α) ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ β) ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ (1515 Α.Κ.). ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ / ΘΕΜΑΤΑ ΚΑθ' ΥΛΗ και ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

 Μ.Π.Ροδόπης 132/2018 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ α) ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ β) ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ (1515 Α.Κ.). ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ - Η ένδικη αίτηση κρίνεται μη νόμιμη, διότι αφού η ανήλικη κόρη των διαδίκων είναι και παραμένει εκτός γάμου τέκνο η γονική μέριμνα ανήκει αλλά και ασκείται εκ του νόμου αποκλειστικά από την καθής η αίτηση - μητέρα. Ο αιτών - πατέρας με την εκούσια αναγνώριση της ανήλικης ως φυσικό του τέκνο, έγινε μόνο φορέας της γονικής μέριμνας της…

Περισσότερα