Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΝΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ / ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΙΚΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ.

Μ.Π.Λαμ. 308/2018 (τακτική)


ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - Από τη ..... έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Λαμίας, ....., σε συνδυασμό με την από 30-6-2014 απόδειξη παραλαβής δικογράφου του Αξιωματικού Υπηρεσίας, λόγω απουσίας του Προϊσταμένου, του Α.Τ Λαμίας,..... και την από 30-6-2014 βεβαίωση ταχυδρόμησης συστημένης επιστολής της υπαλλήλου των ΕΛ.ΤΑ Λαμίας, που προσκομίζει και επικαλείται ο ενάγων, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 1- 10-2015, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο (άρθρα 122, 123, 128 παρ. 4 ΚΠολΔ). Κατά την παραπάνω δικάσιμο η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 2-6-2016, οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (7-12-2017), η αναγραφή δε της υπόθεσης στο πινάκιο επέχει θέση νόμιμης κλήτευσης για όλους τους διαδίκους, υπό την προϋπόθεση της αρχικής νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης αυτών (άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ). Ο εναγόμενος, ωστόσο, δεν παραστάθηκε στην παραπάνω μετ' αναβολή δικάσιμο της 7-12- 2017, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά εγγραφής του οικείου πινακίου και, επομένως, πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 2 ΚΠολΔ). Λόγω της ερημοδικίας του εναγομένου θεωρούνται ομολογημένοι οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος, δηλαδή η επί του διανεμητέου ακινήτου συγκυριότητα κατά τα ποσοστά των διαδίκων που αναφέρονται σ' αυτήν καθώς και η θέση, έκταση και όρια του ακινήτου, αφού πρόκειται για γεγονότα για τα οποία επιτρέπεται ομολογία (άρθρο 271 παρ.3 ΚΠολΔ)

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΝΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΓΩΓΗ (εν προκειμένω διανομή) ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ - Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αγωγή, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατ' άρθρο 220 ΚΠολΔ, στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Λαμίας ..... και για το αντικείμενο της οποίας καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις ...., παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι αρμόδιο υλικά και τοπικά (άρθρα 11 παρ. 5, 14 παρ. 2, 29 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία, εκ περισσού, δε, προσκομίζεται πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013,....., διότι, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση κατά το μέρος που επιβάλλει την προσκομιδή από τον υπόχρεο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου πιστοποιητικού για το παραδεκτό της συζήτησης εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 25 του Συντάγματος.

ΣΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (εν προκειμένω ακινήτου) Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΗΡΥΣΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΠΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - Η υπό κρίση αγωγή είναι ορισμένη και νόμιμη,  πλην των αιτημάτων α) περί κήρυξης της εκδοθησόμενης απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον προσωρινά εκτελεστές κηρύσσονται μόνο οι καταψηφιστικές αποφάσεις, η δε απόφαση περί δικαστικής διανομής έχει διαπλαστικό χαρακτήρα και β) περί καταδίκης του εναγομένου στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, το οποίο τυγχάνει απορριπτέο επίσης ως μη νόμιμο, διότι επί διανομής κοινής περιουσίας, η δικαστική δαπάνη βαρύνει τη διανεμητέα περιουσία, με την πρόδηλη μάλιστα έννοια του καταλογισμού αυτής σε βάρος όλων των διαδίκων, ανεξάρτητα αν είναι ενάγοντες ή εναγόμενοι, ανάλογα με το ποσοστό συγκυριότητας του καθενός στο επίκοινο αντικείμενο.

ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΙΚΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΗΣ - Από τη μελέτη της δικογραφίας δημιουργείται αμφιβολία ως προς το εάν είναι δυνατή η αυτούσια διανομή του ως άνω επίκοινου ακινήτου και ιδίως με τη σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών σ' αυτό, όπως αιτείται ο ενάγων. Επομένως, πρέπει να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη (άρθρο 368 ΚΠολΔ), η οποία κρίνεται αναγκαία και σκόπιμη από το παρόν Δικαστήριο, προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα, που απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήμης και ειδικότερα για να διακριβωθεί η δυνατότητα αυτούσιας διανομής του επιδίκου ακινήτου και ιδίως να εξεταστεί η δυνατότητα διανομής αυτού με σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών, που θα γίνει κατά τον αναφερόμενο στο διατακτικό τρόπο, αναβαλλόμενης της έκδοσης οριστικής απόφασης. Δικαστικά έξοδα και παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζονται λόγω του μη οριστικού χαρακτήρα της παρούσας απόφασης.


Για το πλήρες κέιμενο πατήστε εδώ.