Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΛΟΓΩ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΧΕΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Μ.Π.Πειρ. 3150 /2019


ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΛΟΓΩ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΧΕΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - .... η αγωγή παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται να δικαστεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο διαθέτει διεθνή δικαιοδοσία προς εκδίκαση αυτής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 α του Κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 «περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας» και είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 17 αριθμ. 1 και 39 του ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 592 παρ. 1 περ. α, 593 - 602, 603 - 605 του ΚΠολΔ).

Περαιτέρω, αυτή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438 και 1439 παρ. 1 και 3 του ΑΚ, ....., 71, 176 και 190 του ΚΠολΔ, δεδομένου ότι εφαρμοστέο τυγχάνει το ελληνικό δίκαιο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 1, 3, 3β και 21 του Κανονισμού (EE) 1259/2010 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2010 «για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό» (Ρώμη III), .....

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (1, 2, 8 παρ. 1 και 2 και 9, 12, 14 του Ν. 3226/2004) - Η παροχή νομικής βοήθειας στους δικαιούχους αυτής, χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε εκείνους που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετησίων ατομικών εισοδημάτων που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ύστερα από αίτησή τους, για την εξέταση της οποίας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης, ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη κ.λπ., συνίσταται στην απαλλαγή αυτών από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή του συνόλου των εξόδων της διαδικασίας και, εφόσον ειδικά ζητηθεί, στον διορισμό δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, με την εντολή να υπερασπιστούν τον δικαιούχο, να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν την βοήθεια που χρειάζεται για να γίνουν οι αναγκαίες πράξεις.

Η ανωτέρω απαλλαγή περιλαμβάνει ιδίως τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος δικαστικού ενσήμου, το τέλος απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα δικαιώματα των μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων, τα δικαιώματα ή την αμοιβή του διοριζομένου δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, καθώς και την υποχρέωση εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά.


Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ