Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΝΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ειρ.Λαμ. 147 /2020


ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - Η σύμβαση χορήγησης ηλεκτρικού ρεύματος που συνήφθη μεταξύ της καθ' ης ανώνυμης εταιρίας, ...., και της εταιρίας στην οποία συμμετείχαν ως ομόρρυθμοι εταίροι οι ανακόπτοντες φέρει το χαρακτήρα σύμβασης ιδιωτικού δικαίου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ τούτου η αναφυόμενη διαφορά από τη μη πληρωμή των εκδιδόμενων για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος από την αντισυμβαλλόμενη της καθ' ης εταιρία λογαριασμών αποτελεί διαφορά ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενη στα αρμόδια, όπως εν προκειμένω, πολιτικά Δικαστήρια. (95 παρ. 1 εδ. α'και 94 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, 1 παρ. 1 και παρ. 2 περ. ια του ν. 1406/1983. Το γεγονός δε, ότι η καθ' ης η ανακοπή ανώνυμη εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου ουδόλως αποτελεί, κατά τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ανακοπτόντων, στοιχείο που αναδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα αυτής, ει μη μόνο αναγνώρισης απολαβής των δικαστικών προνομίων του Δημοσίου.

ΣΩΡΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - Οι παραπάνω σωρευόμενες ανακοπές, ερειδόμενες η μεν στη διάταξη του άρθρου 623ΚΠολΔ κατά το μέρος που διώκεται με αυτή η ακύρωση της πληττόμενης διαταγής πληρωμής, η δε στη διάταξη του άρθρου 933 ΚΠολΔ κατά το μέρος που διώκεται με αυτή η ακύρωση της επιταγής προς εκτέλεση που τέθηκε κάτω από το αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ως άνω προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, παραδεκτά σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο σύμφωνα με το συνδυασμό των άρθρων 632 παρ. 2 & 6 και 937 παρ. 3 ΚΠολΔ, διότι ol λόγοι αυτών ανάγονται σε διαφορά των ίδιων διαδίκων και υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας, ήτοι της διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών, δεν είναι αντιφατικές μεταξύ τους και η σύγχρονη εκδίκασή τους δεν επιφέρει σύγχυση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΡΙΤΟΥΣ - Οι οποίεσδήποτε συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των ομόρρυθμων εταιριών ή της ομορρύθμου εταιρίας με το ετερόρρυθμο μέλος της, δεν δύναται να δεσμεύουν τρίτους συναλλασσόμενους, όπως εν προκειμένω την καθ' ης η ανακοπή , αλλά αφορούν την εσωτερική τους σχέση.

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ. ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΠΑ - Με τον πρώτο και μοναδικό λόγο της ανακοπής τους κατά της εκτέλεσης ol ανακόπτοντες εκθέτουν ότι στην από 13-11-2017 επιταγή προς εκτέλεση, η ορισθείσα αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση την οποία κλήθηκαν να καταβάλλουν (ποσό 440,20ευρώ) υπερβαίνει την ορισθείσα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 4194/2013, επιδικαζόμενη από το Δικαστήριο δικαστική δαπάνη, ποσού 355,00 ευρώ. Ο λόγος αυτός που είναι παραδεκτός κι εμπρόθεσμος (αρ. 934 ΚΠολΔ), πλην όμως τυγχάνει μη νόμιμος κι απορριπτέος, διότι, το επιτασσόμενο να καταβληθεί, με την από 13-11-2017 παρά πόδας του ακριβούς αντιγράφου του α' απογράφου εκτελεστού (με αριθμό 171/08-11-2017) της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής , χρηματικό ποσό των 440,20ευρώ για την αμοιβή του δικηγόρου αναφορικά με τη σύνταξη της επιταγής προς πληρωμή, είναι ισόποσο, όπως επιβάλλει ο νόμος, με το ποσό της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, ήτοι το ποσό των 355,00ευρώ, προσαυξημένου με το νόμιμο αναλογούντα ΦΠΑ 24% (335,00ευρώ X 24% = 85,20 + 355,00=440,20), ενώ το ποσό του αναλογούντος ποσοστού τόκου δεν απαιτείται να προσδιορίζεται στην επιταγή προς πληρωμή, αφού το μεν ποσοστό αυτό ορίζεται από το νόμο (24%), το δε ποσό των τόκων που θα καταβληθεί μπορεί να βρεθεί με απλό μαθηματικό υπολογισμό.


Για να δείτε ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ