Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΩΣ ΠΑΝΣΙΟΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Μ.Π.Α. 574/2020 (ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)


ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΩΣ ΠΑΝΣΙΟΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (111 παρ. 1 του Ν. 4446/2016, 1000, 1002, και 1117 ΑΚ. 1, 2 παρ. 1,3 παρ. 1, 4, 5 περ. α και 13 του Ν. 3741/1929) -

Το ζήτημα της χρήσης ενός διαμερίσματος, ως κατοικίας ή ως τουριστικού καταλύματος, είναι θέμα πραγματικό και όχι θέμα εφαρμογής ενός πλάσματος δικαίου, όπως είναι αυτό της φορολογικής εξομοίωσης των μισθώσεων κατοικιών με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb, το οποίο (πλάσμα δικαίου) ισχύει για φορολογικούς και μόνο λόγους.

Η υποχρέωση του διαθέτοντος την αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία του μέσω διεθνούς διαδικτυακής πλατφόρμας προς κατάρτιση της ανωτέρω μίσθωσης να μεριμνά για την προσήκουσα χρήση του διαμερίσματος του από τους βραχυχρονίως διαμένοντες σε αυτό μισθωτές του. Η υποχρέωση αυτή απορρέει εκ της διάταξης του άρθρου 288 ΑΚ.

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - Η έκταση των εξουσιών του διαχειριστή, ως εντολοδόχου των ιδιοκτητών, καθορίζεται με την πράξη του διορισμού του ή και με τον κανονισμό. Κατά συνέπεια, εάν, με την απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τον διορισμό του διαχειριστή, ορίσθηκε, ορισμένη διάρκεια, κατά την οποία αυτός θα εκτελεί τα καθήκοντά του, στα  οποία περιλαμβάνεται και η εκπροσώπηση των συνιδιοκτητών, η εν λόγω εξουσία του ισχύει μόνο για την περίοδο αυτή και μέχρι τη λήξη της. Εάν όμως μετά τη λήξη της θητείας του διαχειριστή, δεν εκλέχθηκε νέος και ο παλαιός συνεχίζει να ασκεί τη διαχείριση, χωρίς να αντιλέγει κάποιος εκ των συνιδιοκτητών, τότε (και μόνον) ο «εν τοις πράγμασι» (de facto) διαχειριστής, έχει την ιδιότητα νομίμως διορισθέντος διαχειριστή και μετά τη λήξη της θητείας του και νομιμοποιείται να εκπροσωπεί τη συνιδιοκτησία και να εγείρει, υπό την ιδιότητά του αυτή, αγωγή κατά συνιδιοκτήτη, από τη σχέση της οροφοκτησίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ άρθρο 101 Α.Κ. - Ως εκ τούτου, η εναγόμενη νομίμως και εντός των ανωτέρω διαχειριστικών της καθηκόντων άσκησε ως εντολοδόχος της ανωτέρω ένωσης των συνιδιοκτητών την κρινόμενη αγωγή. Οι επικαλούμενες από τους εναγόμενους παραβιάσεις του ανωτέρω κανονισμού της πολυκατοικίας, ακόμα και αν ήθελε υποτεθεί ότι αφορούν στην συγκεκριμένη ως άνω από 21-6-2018 απόφαση της Γ.Σ. περί εκλογής της ενάγουσας ως διαχειρίστριας, δεν καθιστούν την εν λόγω απόφαση άκυρη, αφενός διότι αυτή δεν φέρει, κατά τους ισχυρισμούς των εναγομένων, ελαττώματα που να την καθιστούν ανυπόστατη, αφετέρου διότι οι εν λόγω ισχυρισμοί (περί έλλειψης της προβλεπόμενης απαρτίας και πλειοψηφίας και παραβίασης του τρόπου ψηφοφορίας) θα μπορούσαν να θεμελιώσουν λόγους ακυρωσίας, τους οποίους οι εναγόμενοι όφειλαν να επικαλεστούν, εφόσον επιθυμούσαν, κατά την άσκηση σχετικής προς τούτο, κατά τη διάταξη του άρθρου 101 ΑΚ, ακυρωτικής αγωγής κατά της ένωσης των συνιδιοκτητών της ανωτέρω πολυκατοικίας και δη εντός της τασσόμενης από αυτήν την διάταξη αποσβεστικής προθεσμίας.

Το άρθρο 70 του ΚΠολΔ είναι διάταξη ουσιαστικού και όχι δικονομικού δικαίου και η απόφαση που εκδίδεται επί αναγνωριστικής αγωγής τέμνει τη διαφορά όπως και επί καταψηφιστικής παράγουσα δεδικασμένο περί της υπάρξεως ή της ανυπαρξίας του δικαιώματος με τις συνέπειές του.

Η άσκηση της αγωγής εκ μέρους όλων ή εναντίον όλων των αναγκαίων ομοδίκων δεν απαιτείται σε κάθε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας, αλλά μόνο όπου ο νόμος το ορίζει, και συγκεκριμένα, όταν η αγωγή ή η ανακοπή ασκείται κατά νόμο μόνον από κοινού εκ μέρους περισσοτέρων ή εναντίον περισσοτέρων προσώπων. Στις άλλες τρεις περιπτώσεις αναγκαστικής ομοδικίας δεν είναι απαράδεκτη η αγωγή που δεν ασκείται από όλους ή εναντίον όλων των ομοδίκων, οπότε η ομοδικία δημιουργείται είτε δυνητικά εξαρχής με την άσκηση της αγωγής, είτε εξαναγκάζεται αυτή διά της προσεπίκλησης των μη μετεχόντων στη διαδικασία ομοδίκων.


Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ