Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1034 Κ.Πολ.Δ. - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

 

Μ.Π.Πειρ. 460/2020


ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1034 Κ.Πολ.Δ. - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. - Προϋπόθεση επιβολής της αναγκαστικής διαχείρισης είναι η ύπαρξη ανεξόφλητης οφειλής και όχι η εκούσια άρνηση του οφειλέτη να καταβάλει το χρέος του.

Η αιτούσα κατέφυγε στο μέτρο της αναγκαστικής διαχείρισης όταν όλα τα άλλα μέτρα προς ικανοποίηση της αξίωσης της απέβησαν άκαρπα ..... Η αιτούσα πιθανολογήθηκε ότι επιδόθηκε σε ένα μακρόχρονο και πολυδάπανο δικαστικό αγώνα μαζί της. Με βάση τα παραπάνω δεν υπάρχει λόγος που υπό τις προαναφεθείσες περιστάσεις η θέση της καθ' ης σε αναγκαστική διαχείριση να αποτελεί ένα ανεπιεικές μέτρο και να παραβαίνει την αρχή της αναλογικότητας όπως ισχυρίζεται η καθ' ης. Αντίθετα η θέση της υπό αναγκαστική διαχείριση θα οδηγήσει τελικά στην ικανοποίηση της απαίτησης της αιτούσης καθ' όσον ο διορισθείς διαχειρστής θα επιμεληθεί της επωφελούς εκμετάλλευσης της επιχείρησης της και θα εισπράττει τα εισοδήματα αυτής τα ικανοποιήσουν τους δανειστές της. Μετά ταύτα πιθανολογήθηκε ότι πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να τεθεί η καθ' ης σε αναγκαστική διαχείριση μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης της αιτούσης, να διοριστεί διαχειριστής ο ....., ορκωτός ελεγκτής λογιστής-  ... και σε περίπτωση κωλύματος του αναπληρωτής ο ..... , ορκωτός ελεγκτής λογιστής... , άλλως σε περίπτωση κωλύματος αυτών οιανδήποτε ορκωτός ελεγκτής- λογιστής από την ελεγκτική ετα,ιρία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ...., να απειληθεί σε βάρος της καθ ' ης για κάθε παραβίαση της παραπάνω διάταξης χρηματική ποινή εκατό (100) ευρώ για κάθε ημέρα που αυτή θα αρνείται να συμμορφωθεί στις διατάξεις της εκδοθησομένης απόφασης.

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ ΛΟΓΩΝ ΩΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ (1035 Κ.Πολ.Δ) - Τους λόγους που κατ' άρθρο 1035 αποκλείουν την επιβολή της αναγκαστικής διαχείρισης πρέπει να επικαλεστεί ο καθ' ου η εκτέλεση. Ένας από τους περιοριστικούς όρους αποκλεισμού της αναγκαστικής διαχείρισης είναι «αν πρόκειται για επιχείρηση και το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι για να μην τεθεί η επιχείρηση σε αναγκαστική διαχείριση». Στο νόμο δεν καθορίζονται οι σπουδαίοι λόγοι, γι αυτό το δικαστήριο θα πρέπει να εντάξει τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά στην αόριστη νομική έννοια του σπουδαίου λόγου. Τέτοια περιστατικά που συνθέτουν την έννοια του σπουδαίου λόγου είναι οι προσωπικές ικανότητες και ιδιότητες του καθ' ου η εκτέλεση, από τις οποίες εξαρτάται η λειτουργία της απόδοσης της επιχείρησης, όπως η επιχειρηματικότητα, η πείρα, οι γνώσεις, η δραστηριότητα, καθώς και η χρησιμοποίηση ορισμένων μεθόδων, οι οποίες δεν είναι δυνατό ή επιτρεπτό να χρησιμοποιηθούν από άλλα πρόσωπα.

Ο σπουδαίος λόγος μπορεί να συνίσταται στο γεγονός ότι η αναγκαστική διαχείριση της επιχείρησης θα καθίσταται προδήλως ασύμφορη, όταν η λειτουργία και η απόδοση της εξαρτάται κατά πολύ από την ικανότητα και την προσωπική απασχόληση της οφειλέτιδας καθώς και την φιλική προσφορά τρίτων προσώπων, τα οποία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. Σπουδαίο λόγο μπορεί να συνιστά και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργεί με μεθόδους που συνιστούν επαγγελματικό απόρρητο.


Για το πλήρες κέιμενο πατήστε εδώ