Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΝΩΣΗ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ – ΖΗΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Εφετ.Πειρ. 55/2021 (Τριμελές)


ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΕΝΝΟΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΤΕ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΟΥΣΙΩΔΗ ΚΑΙ ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ -ΣΥΡΡΟΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ- ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΤΑΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ – ΓΝΩΣΗ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ – ΖΗΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ – ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ – ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ - Η εναγομένη  όφειλε να ενημερώσει την ενάγουσα για την αδυναμία ανεύρεσης του αρχικού υλικού και την αντικατάσταση αυτού με υλικό άλλης εταιρίας, ενώ η απόκρυψη από την ενάγουσα του γεγονότος  ότι δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί  το υλικό που είχε χρησιμοποιηθεί στην αρχική συνεργασία τους  και ότι αντικαταστάθηκε με υλικό ίδιου τύπου, συνιστά αντίθετη με την καλή πίστη  συμπεριφορά και καθιστά υπαίτια την εναγόμενη, η οποία υποχρεούται να αποζημιώσει την ενάγουσα για την ζημία που δεν καλύπτεται με την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης από μέρους της, υποχρεούται,  δηλαδή,  να  καταβάλει σ΄αυτήν πέραν του τιμήματος  των προϊόντων που εμφάνισαν πραγματικό ελάττωμα,  το οποίο ήδη έχει επιδικασθεί με την εκκαλουμένη, όπως προαναφέρθηκε, και το διαφυγόν κέρδος  αυτής από την μη διάθεση των ποσοτήτων λιπαντικών που εμφάνισαν το ανωτέρω πραγματικό ελάττωμα καθόσον κατά πάσα πιθανότητα και κατά την συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων η ενάγουσα θα πωλούσε τις ποσότητες αυτές αν δεν είχαν πραγματικό ελάττωμα και θ΄ αποκόμιζε το αντίστοιχο κέρδος – Ηθική βλάβη ενάγουσας – Έσφαλε το Πρωτοβάθμιο που έκρινε διαφορετικά (513, 522, 534, 535, 537, 540, 914, 932, 297, 298 ΑΚ)


Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών,  Χρυσούλα Πλατιά, Εφέτη και Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτη-Εισηγήτρια   και από τη Γραμματέα Ε.Τ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η κρινόμενη  με ειδικό  αριθμό καταθ.  …../2019 έφεση κατά της υπ΄αριθμόν 4299/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Πειραιά  που εκδόθηκε  κατά την τακτική διαδικασία,  αντιμωλία των διαδίκων, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα  καθώς η εκκαλουμένη απόφαση  δημοσιεύτηκε  στις  19-9-2018,  επιδόθηκε στην εφεσίβλητη εταιρία στις 7-3-2019 (βλ υπ΄αριθμόν …/2010 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ……..) και  η  έφεση κατατέθηκε στη γραμματεία του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά  στις 7-2-2019 (άρθρα 495, 511, 513, 516 παρ 1, 517 εδαφ α, 518 παρ 1  και 147 ΚΠολΔ). Συνεπώς, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων αυτής κατά την  αυτή  διαδικασία  δοθέντος ότι έχει καταβληθεί και το προβλεπόμενο από την διάταξη του άρθρου 495 παρ 3 ΚΠολΔ παράβολο άσκησης έφεσης (βλ. υπ΄αριθμόν  ……/ 2019 παράβολο και βεβαίωση περί πληρωμής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό συναλλαγής ……………..)

Από τις διατάξεις των άρθρων 513, 522, 534, 535, 537 και 540 ΑΚ, όπως τα τρία τελευταία έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 1 § 1 του ν. 3043/2002, που κατά το άρθρο 14 αυτού άρχισε να ισχύει από 21.8.2002, οπότε ο νόμος αυτός δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α` 192), προκύπτει ότι ο αγοραστής, στις περιπτώσεις που υφίσταται ευθύνη του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογηθείσης ιδιότητος, δικαιούται, κατ` επιλογήν του, είτε να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο απαλλαγμένο από ελαττώματα ή που φέρει την συνομολογηθείσα ιδιότητα, εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, είτε να απαιτήσει τη μείωση του τιμήματος, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Στην περίπτωση της ελλείψεως συνομολογηθείσης ιδιότητος σύμφωνα με το άρθρο 543 ΑΚ, ο αγοραστής δικαιούται, αντί για τα παραπάνω δικαιώματα (άρθρο 540 ΑΚ), να απαιτήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της σχετικής συμβάσεως ή, σωρευτικά με τα δικαιώματα αυτά, να απαιτήσει αποζημίωση για τη ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκησή τους, ενώ το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παροχής ελαττωματικού πράγματος, η οποία οφείλεται σε πταίσμα του πωλητή. Ως “πραγματικό ελάττωμα” χαρακτηρίζεται η ατέλεια του πράγματος που αφορά στην ιδιοσυγκρασία ή την κατάσταση του πωληθέντος πράγματος κατά τον κρίσιμο χρόνο της μεταθέσεως του κινδύνου στον αγοραστή και έχει αρνητική επίδραση πάνω στην αξία ή τη χρησιμότητά του. Η προς το χειρότερο δηλαδή παρέκκλιση του πράγματος από την ομαλή αυτού κατάσταση, η οποία οφείλεται κατά κανόνα στον ατελή τρόπο κατασκευής ή συσκευασίας καθώς και στη χρησιμοποίηση κακής ποιότητας υλικών και η παρέκκλιση αυτή έχει ως συνέπεια, ανεξάρτητα από την αιτία που την προκαλεί, την αρνητική επίδραση επί της αξίας του πράγματος ή της χρησιμότητας αυτού ενόψει των συμφωνηθέντων με τη σχετική σύμβαση πωλήσεως, ανεξάρτητα από το αν ήταν φανερά ή όχι, ή εάν τα γνώριζε ή όχι ο πωλητής.

Εξάλλου, ως “ιδιότητα του πράγματος” θεωρείται όχι μόνον κάποιο συγκεκριμένο φυσικό γνώρισμα ή πλεονέκτημα του πράγματος αλλά και οποιαδήποτε σχέση, η οποία από το είδος και τη διάρκειά της επιδρά κατά την αντίληψη των συναλλαγών στην αξία ή στη χρησιμότητα του πράγματος. Συνομολόγηση ιδιότητος του πωληθέντος πράγματος κατά την έννοια των πιο πάνω άρθρων υπάρχει, όταν ο πωλητής προέβη σε δήλωση που έγινε αποδεκτή από τον αγοραστή, η οποία έχει ως περιεχόμενο την ύπαρξη ορισμένων και συγκεκριμένων τεχνικών ιδιοτήτων ή προσόντων του αντικειμένου της συμβάσεως και την ανάληψη ευθύνης του δηλούντος για την ύπαρξη των ιδιοτήτων αυτών και τις συνέπειες της ελλείψεώς τους. Έτσι, στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογηθείσης ιδιότητος ο αγοραστής δικαιούται, κατ` επιλογήν του, να απαιτεί χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο και αυτό εφόσον είναι δυνατόν και δεν απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, ή απαιτεί μείωση του τιμήματος, ή μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση της πώλησης, είναι διαπλαστικό δικαίωμα (ΑΠ 1373/2006), ασκείται κατ` αρχήν άτυπα, με μονομερή δήλωση του δικαιούχου προς τον αντισυμβαλλόμενο, αλλά και με εξώδικη δήλωση, αγωγή, ανταγωγή, ένσταση, αλλά και με συμφωνία των μερών, ενεργεί αναδρομικά και επιφέρει απόσβεση των αμοιβαίων υποχρεώσεων εξαρχής (άρθρα 389 επ. ΑΚ). Δηλαδή, η σύμβαση της πώλησης ανατρέπεται αναδρομικά, ο πωλητής επιστρέφει το τίμημα με τόκο, από το χρόνο καταβολής του, τα έξοδα της πώλησης, καθώς και ότι ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα και στη θέση του υπεισέρχονται οι ενοχικές αξιώσεις που προσδιορίζει το άρθρο 547 του ΑΚ.

Ωστόσο, είναι αυτονόητο, ότι για να χωρήσει και λειτουργήσει η υπαναχώρηση αυτή, η οποία ανατρέπει τη σύμβαση εξ υπαρχής, πρέπει να πρόκειται για ουσιώδες πραγματικό ελάττωμα και όχι επουσιώδες, καθόσον στην τελευταία περίπτωση ισχύουν οι όροι του άρθρου 542 ΑΚ και ειδικότερα το δικαστήριο μπορεί μολονότι ο αγοραστής άσκησε αγωγή για αναστροφή της καταρτισθείσης πωλήσεως, να επιδικάσει μόνον μείωση του τιμήματος, εάν κρίνει πως οι περιστάσεις δεν δικαιολογούν την αναστροφή βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. Προς τούτο το δικαστήριο εξετάζει εάν το πράγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον αγοραστή για την κατά προορισμόν χρήση του και εάν η από την αναστροφή της πωλήσεως επερχόμενη ζημία στον πωλητή είναι δυσανάλογη προς την ωφέλεια του αγοραστή από την αναστροφή (ΑΠ 742/2004). Εξάλλου, η αθέτηση προϋφιστάμενης ενοχής δεν συνιστά αδικοπραξία, είναι δυνατόν όμως μια ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώσει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Τούτο συμβαίνει, όταν η ενέργεια αυτή και χωρίς τη συμβατική σχέση που προϋπάρχει θα ήταν παράνομη ως αντίθετη προς το γενικό καθήκον, που επιβάλλει το άρθρο 914 ΑΚ, να μην προκαλεί κανένας σε άλλον υπαιτίως ζημία. Η ευθύνη αυτή θα κριθεί κατά τους γενικούς περί αδικοπραξιών όρους (Ολ.ΑΠ 969/1973).

Ειδικότερα, όταν υπάρχει ενδοσυμβατική ευθύνη για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητος του πωληθέντος πράγματος, για τη θεμελίωση της εξωσυμβατικής ευθύνης από αδικοπραξία του πωλητή θα πρέπει η ύπαρξη του ελαττώματος ή η έλλειψη της συνομολογηθείσης ιδιότητος κατά τον χρόνο που ο κίνδυνος του πράγματος μεταβαίνει στον αγοραστή να αποδίδεται σε υπαίτια συμπεριφορά του πωλητή, με την οποία αυτός με πρόθεση επιδιώκει να παραγάγει, ενισχύσει ή διατηρήσει πεπλανημένη αντίληψη ή εντύπωση στον αγοραστή αναφορικά με την ύπαρξη του ελαττώματος ή την έλλειψη της συνομολογηθείσης ιδιότητος του πράγματος, ανεξάρτητα από το αν η συμπεριφορά αυτή συνίσταται σε παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή σε απόκρυψη ή αποσιώπηση ή ατελή ανακοίνωση των αληθινών γεγονότων, των οποίων η αποκάλυψη στον αγοραστή που τα αγνοεί επιβαλλόταν από την καλή πίστη ή την υφιστάμενη ιδιαίτερη σχέση μεταξύ πωλητή και αγοραστή (ΑΠ 1190/2007, ΑΠ 25/1998). Πταίσμα μπορεί να υπάρχει αν κατά το χρόνο μετάθεσης του κινδύνου στον αγοραστή υπάρχει πραγματικό ελάττωμα που οφείλεται σε υπαιτιότητα του πωλητή ή το οποίο ο πωλητής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει (δηλαδή αρκεί και άγνοια από ελαφριά αμέλεια) είτε κατά την σύναψη της σύμβασης  είτε (σε περίπτωση πώλησης πράγματος  κατά γένος ορισμένου) κατά το χρόνο μετάθεσης του κινδύνου. (ΑΠ1230/2019, ΑΠ 1284/2017, Νομος).Πρόκειται, δηλαδή, για συρροή δύο αξιώσεων, εφόσον η παραπάνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του πωλητή αποτελεί και αδικοπραξία χωρίς τη συμβατική σχέση της πώλησης. Από τις δύο αυτές αξιώσεις για αποζημίωση, η πρώτη στηρίζεται στη συμβατική ευθύνη, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις περί πωλήσεως και η δεύτερη στην αδικοπραξία με βάση τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ. Στην περίπτωση δε της συρροής αξιώσεων, που αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό, δηλαδή στην ίδια παροχή, είναι δυνατή η παράλληλη άσκηση όλων των αξιώσεων, όχι όμως και η ικανοποίηση όλων, αφού η ικανοποίηση της μιας έχει ως αποτέλεσμα την απόσβεση και των λοιπών, εκτός αν με αυτές ζητείται κάτι περισσότερο, όπως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την αδικοπραξία (άρθρα 299, 932 ΑΚ), οπότε σώζονται μόνον ως προς αυτό. Τέλος, δικαιούχος χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, γιατί και αυτό είναι φορέας εννόμων αγαθών, του οποίου η προσβολή αποτελεί αδικοπραξία. Επομένως, αποκατάσταση της ηθικής βλάβης μπορούν να ζητήσουν και οι εταιρίες, αν με την αδικοπραξία προσβλήθηκε η εμπορική τους πίστη, η επαγγελματική τους υπόληψη και γενικά το εμπορικό τους μέλλον (ΑΠ 1381/2013, Νομος).

Με την αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση  κατόπιν παραπομπής αυτής από το Ειρηνοδικείο Πειραιά (στο οποίο είχε αρχικά εισαχθεί προς εκδίκαση) στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά, η ενάγουσα  και ήδη εκκαλούσα  εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας ανταλλακτικών και λιπαντικών για δίτροχα οχήματα, ιστορούσε ότι δυνάμει συμβάσεως   πωλήσεως που συνήψε αρχές του Καλοκαιριού 2015  με την εναγομένη εταιρία, ανέθεσε σ΄αυτήν να την προμηθεύσει με  λιπαντικά  σε συσκευασίες του ενός και τεσσάρων λίτρων, διάφορων ποιοτήτων, εντός στεγανών δοχείων κατασκευής της εναγομένης, στα οποία η τελευταία  θα προσάρμοζε τις ετικέτες της ενάγουσας  με το αναγνωρισμένο σήμα αυτής, προκειμένου η τελευταία να τα διαθέσει στο εμπόριο τους επόμενους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους  κυρίως χρησιμοποιείται το δίτροχο όχημα. Σε εκτέλεση της σύμβασης αυτής, η εναγόμενη παρέδωσε στην ενάγουσα στις 25-5-2015 τις αναφερόμενες στην αγωγή ποσότητες λιπαντικών  αντί τιμήματος 5904 ευρώ πλέον ΦΠΑ 1357,92 ευρώ το οποίο και εξοφλήθηκε από την ενάγουσα και στις 16-7-2015 τις αναφερόμενες στην αγωγή ποσότητες λιπαντικών αντί τιμήματος 3180 ευρώ πλέον ΦΠΑ 731,40 ευρώ το οποίο και εξοφλήθηκε από την ενάγουσα.

Ωστόσο, ορισμένες εκ των ποσοτήτων αυτών  εμφάνισαν πραγματικό ελάττωμα  ως προς την στεγανότητα των δοχείων,  αλλά και ως προς  τις ετικέτες  αυτών καθώς παρατηρήθηκε διαρροή λιπαντικού και  μη συμβατή με το σχήμα των δοχείων επικόλληση των ετικετών, με συνέπεια την αδυναμία της ενάγουσας  να τις διαθέσει περαιτέρω  προς προστασία της φήμης  και του γοήτρου της,  αλλά και  την επιστροφή  κάποιων ποσοτήτων από πελάτες της. Παρά δε, τις επανειλημμένες οχλήσεις της ενάγουσας η εναγόμενη δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα στην αντικατάσταση των λιπαντικών  με συνέπεια την παρέλευση  της καλοκαιρινής περιόδου και την ως εκ  τούτου έλλειψη πλέον ενδιαφέροντος της ενάγουσας  για την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού. Ασκώντας  το δικαίωμα της υπαναχωρήσεως ως προς τα  λιπαντικά  που εμφάνισαν το ανωτέρω ελάττωμα  και επικαλούμενη η ενάγουσα  ότι η εναγόμενη εταιρία αθέμιτα απέκρυψε και παρασιώπησε το ελάττωμα αυτό, ζήτησε να κηρυχθεί η  πώληση ως προς τις ποσότητες αυτές λυμένη  λόγω υπαναχώρησης και περαιτέρω, ν΄αναγνωριστεί, όπως παραδεκτά περιορίστηκε το καταψηφιστικό αίτημα σε αναγνωριστικό ότι  η  εναγομένη υποχρεούται να  επιστρέψει σ΄αυτήν το τίμημα που κατέβαλε για τις ποσότητες αυτές  ύψους 8.345,68 ευρώ και ότι υποχρεούται να καταβάλει σ΄αυτήν το ποσό των 6851,54 ευρώ, το οποίο μετά πιθανότητας   κατά την συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων θα ελάμβανε η ενάγουσα από την πώληση των ποσοτήτων με πραγματικό ελάττωμα  αν  δεν εμφάνιζαν το  ελάττωμα αυτό και προς  θεμελίωση του αιτήματος αυτού αναφέρει στην αγωγή το είδος του κάθε λιπαντικού, την τιμή μονάδας αγοράς και την τιμή μονάδας πώλησης κάθε είδους λιπαντικών, την συνολικη ποσότητα των  λιπαντικών με πραγματικό ελάττωμα, καθώς και το συνολικό ποσό που θα ελάμβανε από κάθε ποσότητα , το άθροισμα των οποίων αντιστοιχεί στο αιτούμενο ποσό των 6851,54 ευρώ. Περαιτέρω, ζήτησε ν΄αναγνωριστεί ότι η εναγομένη υποχρεούται να καταβάλει σ΄αυτήν ως θετική ζημία  το ποσό των 2441,70 ευρώ,  το οποίο απαρτίζεται από τον ποσό των 680 ευρώ που κατέβαλε η ενάγουσα στον  γραφίστα για την κατασκευή της  μακέτας  των ετικετών που επικολλήθηκαν  στα δοχεία των λιπαντικών, καθώς και το ποσό των 1761,70 ευρώ για την κατασκευή των ετικετών αυτών, για το λόγο ότι  οι ετικέτες αυτές δεν δύναται πλέον  να χρησιμοποιηθούν σε  δοχεία λιπαντικών έτερης εταιρίας, στην οποία ήδη  απευθύνθηκε η ενάγουσα  για να προμηθευτεί τις αναγκαίες γι΄αυτήν ποσότητες λιπαντικών. Τέλος, ζήτησε ν΄αναγνωριστεί ότι η εναγόμενη υποχρεούται να καταβάλει σ΄αυτήν το ποσό των 2000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη  από την  φθορά της φήμης της  συνεπεία του ανωτέρω  πραγματικού ελαττώματος, καθόσον  η εναγομένη επέδειξε αδικοπρακτική συμπεριφορά απέναντι της, αποκρύπτοντας και παρασιωπώντας  το προαναφερόμενο πραγματικό  ελάττωμα. Τέλος, ζήτησε την καταδίκη της εναγομένης στα δικαστικά της έξοδα.

Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η εκκαλουμένη με την οποία έγινε δεκτό ότι  ποσότητες λιπαντικών συνολικής αξίας  8345,68 ευρώ εμφάνισαν πραγματικό  ελάττωμα,  καθώς το  πώμα των δοχείων  δεν ήταν ικανοποιητικά στεγανό  με συνέπεια την διαρροή λιπαντικού και την ως εκ τούτου αναίρεση της  αξίας και της  κατά προορισμό χρήσης  των  λιπαντικών αυτών. Περαιτέρω δε, κηρύχθηκε λυμένη η σύμβαση πώλησης ως προς τα λιπαντικά αυτά, ενώ αναγνωρίσθηκε και  η υποχρέωση της εναγομένης για επιστροφή στην ενάγουσα του τιμήματος αυτών ύψους 8345,68 ευρώ.

Ωστόσο, απορρίφθηκαν ως αόριστα τα αιτήματα περί καταβολής του ποσού των 6851 ευρώ (διαφυγόν κέρδος)  και του ποσού των 2441,70 ευρώ (θετική ζημία) με την αιτιολογία ότι δεν εκτίθενται στην αγωγή  πραγματικά περιστατικά για την υπαιτιότητα της εναγομένης στην πρόκληση των πραγματικών ελαττωμάτων των πωληθέντων ποσοτήτων. Επίσης, απορρίφθηκε ως αόριστο και το αίτημα περί καταβολής του ποσού των 2000 ευρώ για  χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη η ενάγουσα με την αιτιολογία ότι προκειμένου να κριθεί εάν και κατά πόσο επήλθε προσβολή της εμπορικής πίστης και επαγγελματικής υπόληψης του νομικού προσώπου θα πρέπει ν΄αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής τόσο η συγκεκριμένη βλάβη όσο και η περιουσιακή κατάσταση του θιγόμενου χωρίς την παρεμβολή της επιλήψιμης συμπεριφοράς  αλλά και μετά την εκδήλωση αυτής ώστε να προκύπτει η διαφορά και να δικαιολογείται η αιτούμενη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Από την επισκόπηση του δικογράφου  της αγωγής  προκύπτει ότι αναφέρεται σ΄αυτήν ότι η εναγόμενη υποσχέθηκε  τα πωληθέντα προϊόντα απαλλαγμένα από  πραγματικό  ελάττωμα  (σελ 4) αλλά και ότι   αθέμιτα παρασιώπησε και απέκρυψε η εναγομένη   το  πραγματικό   ελάττωμα που εμφάνισαν (σελ 9).  Επιπρόσθετα,  αναφέρεται ότι  λόγω της απόκρυψης και αποσιώπησης του ελαττώματος  αυτού και της ως εκ τούτου αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εναγομένης,  η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη  καθώς  προσβλήθηκε η  φήμη της  προς αποκατάσταση της οποίας (ηθικής βλάβης)  αιτήθηκε  χρηματική ικανοποίηση  ύψους  2000 ευρώ (σελ 9). Επομένως,  εξειδικεύεται  η υπαιτιότητα της ενάγουσας και  περιέχονται στην αγωγή  όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την θεμελίωση των ανωτέρω αιτημάτων. Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε ως αόριστα τα αιτήματα αυτά εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο   κατά τους βάσιμους περί αυτού λόγους της εφέσεως, η οποία κατ΄ακολουθίαν,  πρέπει  να γίνει δεκτή   ως βάσιμη και κατ΄ουσίαν. Περαιτέρω, πρέπει  να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη ως προς τα εκκληθέντα κεφάλαια,  να κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό για να ερευνηθεί κατ΄ουσίαν  η αγωγή, η οποία, είναι νόμιμη και θεμελιώνεται  στις προαναφερόμενες διατάξεις καθώς και σε κείνες των άρθρων 551, 297, 298, 299, 340, 346, 914,932  ΑΚ και 70, 191,176 ΚΠολΔ..   

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της ενάγουσας, …………… και την  χωρίς όρκο κατάθεση του προέδρου και διεθύνοντος συμβούλου της εναγομένης, ………… που περιέχονται στα υπ΄αριθμόν 161/2017 πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Ειρηνοδικείου Πειραιά, στο οποίο είχε εισαχθεί αρχικά η υπόθεση προς εκδίκαση, τις υπ΄αριθμούς …/2017, …/2017 και …./2017 ένορκες βεβαιώσεις  ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιά των μαρτύρων, …………… που δόθηκαν, επιμελεία της εναγομένης, κατόπιν νομότυπης κλήτευσης της αντιδίκου της δυο εργάσιμες ημέρες προ της δόσης αυτών (βλ υπ΄αριθμόν ……./2017 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιά …………  και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν νομότυπα και επικαλούνται, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:Η ενάγουσα, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας ανταλλακτικών και λιπαντικών για δίτροχα οχήματα (μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες κλπ) με έδρα το …. Αττικής έχοντας κατοχυρώσει στο Υπουργείο  Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας το διακριτικό σήμα …………, συνήψε, αρχές του Καλοκαιριού 2015,  σύμβαση πώλησης με την εναγομένη, η οποία ασχολείται με την παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία λιπαντικών ειδών σε οχήματα και μηχανήματα με έδρα τον …….., με την  οποία ανέθεσε σ΄αυτήν, όπως είχε πράξει και σε προηγούμενη συνεργασία τους  τον Φεβρουάριο του αυτού έτους,  να την προμηθεύσει με λιπαντικά συσκευασμένα σε στεγανά δοχεία της εναγομένης περιεχομένου  ενός (1) και τεσσαρων (4) λίτρων, διαφόρων ποιοτήτων 15W/50, 10W/40, SYNMIX 2TKAI 20W/50, επί των οποίων  η εναγομένη  θα προσάρμοζε  τις ετικέτες της ενάγουσας με το αναγνωρισμένο σημα αυτής. Σε εκτέλεση της σύμβασης αυτής η εναγομένη προμήθευσε την ενάγουσα  στις 25-5-2015 με  α) 90 κιβώτια λιπαντικού τύπου …….. Moto 4TGT 15W/50 με τιμή μονάδος 2,03 ευρώ ανα λίτρο, ήτοι συνολικά 1440 λίτρα, β) με 60 κιβώτια λιπαντικού τύπου   ……… Moto 4TGT 10W/40 με τιμή μονάδος32,48 ευρώ και 16 κουτιά του ενός λίτρου ανα κιβώτιο με τιμή αγοράς 2,03 ευρώ, ήτοι συνολικά 960 λιτρα, γ) 30 κιβώτια λιπαντικού τύπου …….. SYNMIX 2T   με τιμή μονάδος 34,40 ευρώ  και 16 κουτιά  του ενός λίτρου ανα κιβώτιο, με τιμή αγορά 2,15 ευρώ ανα λίτρο και συνολικά 480 λιτρα, αντί τιμήματος 5904 ευρώ πλέον φπα 1357, 92 ευρώ, το οποίο και εξοφλήθηκε  από την ενάγουσα ενώ  εκδόθηκε και  το υπ αριθμόν …../25-5-2015 τιμολόγιο της εναγόμενης.Δύο μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 16-7-2015  η εναγομένη προμήθευσε την ενάγουσα, κατόπιν επόμενης σύμβασης πώλησης,  με 125 κιβώτια λιπαντικού τύπου ……. Moto 4TGT  20W/50 με τιμή μονάδος 25,44 ευρώ και 16 κουτιά του ενός λίτρου ανα κιβώτιο, με τιμή αγοράς 1,59 ευρώ ανα λίτρο, ήτοι συνολικά με  2000 λίτρα αντί τιμήματος 3180 ευρώ πλέον ΦΠΑ 731,40 ευρώ το οποίο και εξοφλήθηκε  από την ενάγουσα ενώ  εκδόθηκε και το υπ΄αριθμόν …/16-7-2015 τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής της εναγομένης.

Ωστόσο, ορισμένες εκ των ανωτέρω ποσοτήτων εμφάνισαν διαρροή λιπαντικού  λόγω  προβλήματος στεγανότητας των δοχείων στο πώμα αυτών. Ειδικότερα, πρόβλημα στεγανότητας εμφάνισαν α) 1328 λιτρα λιπαντικού τύπου ………. Moto 4TGT 15W/50,  β) 878 λίτρα λιπαντικού τύπου   ……. Moto 4TGT 10W/40,  γ) 427 λίτρα λιπαντικού τύπου   ………. Moto SYNMIX 2T, και δ) 1855 λίτρα λιπαντικού τύπου   …………. Μοτο 4Τ MG  20W/50. Το τίμημα των ποσοτήτων αυτών ανερχόταν σε {(1328 Χ 2,03 = ) 2695,84 ευρώ +(878Χ 2,03 =)1782,34 ευρώ + (427 Χ2,15 ευρώ = )918,05 ευρώ + (1855 Χ 1,59 ευρω =) 2949,45 ευρώ}  και συνολικά σε 8345,68 ευρώ, όπως δέχθηκε η εκκαλουμένη, η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη  και επομένως η διάγνωση αυτή έχει εξοπλιστεί με δεδικασμένο. Συνεπεία δε, του προβλήματος στεγανότητας επιστράφηκαν   στην ενάγουσα οι παρακάτω πωληθείσες απ΄αυτήν ποσότητες : α) 48 τεμάχια (λίτρα) λιπαντικών  που είχε αγοράσει  με το υπ΄αριθμόν ……../27-7-2015 δελτίο αποστολής  η επιχείρηση της ………..β)  12 τεμάχια (λίτρα) λιπαντικών που είχε αγοράσει με το υπ΄αριθμόν ……../10-7-2015 δελτίο αποστολής  η επιχείρηση του ………, γ) 23 τεμάχια (λίτρα) λιπαντικών που είχε αγοράσει  με το υπ΄αριθμόν  …/24-7-2015 και …/14-8-2015 δελτία αποστολής  η επιχείρηση του ……… και δ) 55 τεμάχια (λιτρα) λιπαντικών που είχε αγοράσει  με το υπ΄αριθμόν …/29-8-2015 δελτίο αποστολής  η επιχείρηση του ………..  

Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα στεγανότητας των δοχείων αυτών οφειλόταν  στο γεγονός ότι  για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε υλικό μεγαλύτερης κρυσταλλικότητας με αυξημένη ολισθηρότητα μεταξύ πλαστικών επιφανειών με συνέπεια το πώμα των  δοχείων  να  μην στεγανοποιεί απόλυτα και να εμφανίζεται διαρροή του λιπαντικού. Συγκεκριμένα, το υλικό των πλαστικών δοχείων που χρησιμοποίησε ο συνεργάτης της εναγομένης ………….. ο οποίος προμήθευε την εναγόμενη με τα δοχεία των λιπαντικών,  για την εκτέλεση της  επίδικης συμφωνίας  ήταν διαφορετικό από το υλικό που είχε χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της  αρχικής συμβάσεως πωλήσεως ως προς την οποία δήλωνε ικανοποιημένη η ενάγουσα,  καθώς ήταν εντελώς αδύνατη η ανεύρεση του αρχικού υλικού  λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και των επιβληθέντων περιορισμών στη χώρα αρχές Ιουλίου 2015 στην κίνηση κεφαλαίων. Η έλλειψη αυτή υποχρέωσε τον ανωτέρω συνεργάτη της εναγομένης  να χρησιμοποιήσει  για την κατασκευή των πλαστικών δοχείων πλαστικό άλλης εταιρίας  ίδιου τύπου, μεγαλύτερης, όμως, κρυσταλλικότητας με  χαρακτηριστικό την  ολισθηρότητα στο βίδωμα του πώματος του δοχείου, η οποία και προκάλεσε  το πρόβλημα της στεγανότητας των δοχείων.

Ωστόσο, η εναγομένη  όφειλε να ενημερώσει την ενάγουσα για την αδυναμία ανεύρεσης του αρχικού υλικού και την αντικατάσταση αυτού με υλικό άλλης εταιρίας όπως και για την ολισθηρότητα στο βίδωμα του πώματος, καθώς ο εκπρόσωπος της ενάγουσας, …………., είχε επιλέξει με σχολαστικότητα το δοχείο στο οποίο θα συσκεύαζε  η εναγομένη τις συμφωνηθείσες ποσότητες λιπαντικού και επέδειξε ιδιαίτερη προσοχή  στην εικόνα του δοχείου ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον των νεαρών πελατών του, όπως  κατέθεσε ο εμπορικός αντιπρόσωπος της εναγόμενης (βλ. με αριθμό ………../2017 ένορκη βεβαίωση). Η απόκρυψη από την ενάγουσα του γεγονότος  ότι δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί  το υλικό που είχε χρησιμοποιηθεί στην αρχική συνεργασία τους  και ότι αντικαταστάθηκε με υλικό ίδιου τύπου, μεγαλύτερης, όμως, κρυσταλλικότητας με χαρακτηριστικό την ολισθηρότητα στο βίδωμα του πώματος  του δοχείου και η παρασιώπηση της ιδιαιτερότητας του ως προς την  ολισθηρότητα στο βίδωμα του πώματος, συνιστά αντίθετη με την καλή πίστη  συμπεριφορά και καθιστά υπαίτια την εναγόμενη, η οποία υποχρεούται να αποζημιώσει την ενάγουσα για την ζημία που δεν καλύπτεται με την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης από μέρους της. Υποχρεούται,  δηλαδή,  να  καταβάλει σ΄αυτήν πέραν του τιμήματος  των προϊόντων που εμφάνισαν πραγματικό ελάττωμα,  το οποίο ήδη έχει επιδικασθεί με την εκκαλουμένη, όπως προαναφέρθηκε, και το διαφυγόν κέρδος  αυτής από την μη διάθεση των ποσοτήτων λιπαντικών που εμφάνισαν το ανωτέρω πραγματικό ελάττωμα καθόσον κατά πάσα πιθανότητα και κατά την συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων η ενάγουσα θα πωλούσε τις ποσότητες αυτές αν δεν είχαν πραγματικό ελάττωμα και θ΄ αποκόμιζε το αντίστοιχο κέρδος. Το διαφυγόν αυτό κέρδος   υπολογίζεται βάσει της τιμής μονάδος αγοράς των ποσοτήτων με το πραγματικό ελάττωμα σε σχέση με την τιμή μονάδος των αντίστοιχων ποσοτήτων λιπαντικού που δεν εμφάνισαν πραγματικό ελάττωμα και πωληθηκαν σε πελάτες της ενάγουσας   και συγκεκριμένα : α)  για τα 1328 λίτρα λιπαντικού τύπου …….. Moto 4TGT 15W/50 η ενάγουσα θα κέρδιζε το ποσό των 2337,28 ευρώ καθώς αγόραζε προς 2,03 ευρώ το λίτρο και το πωλούσε προς 3,79 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ),  β) για τα  878 λίτρα λιπαντικού τύπου   ……… Moto 4TGT 10W/40 η ενάγουσα θα κέρδιζε το ποσό των 1545,28 ευρώ καθώς αγόραζε προς 2,03 ευρώ το λίτρο και πωλούσε προς 3,79 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) .γ) για τα  427 λίτρα λιπαντικού τύπου   …….. Moto SYNMIX 2T η ενάγουσα θα κέρδιζε το ποσό των 742,98 ευρώ καθώς αγόραζε προς 2,15 ευρώ το λίτρο και πωλούσε προς 3,89 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)  και δ) για τα  1855 λίτρα λιπαντικού τύπου   ……. Μοτο 4Τ MG  20W/50 η ενάγουσα θα κέρδιζε το ποσό των  2226 ευρώ καθώς αγόραζε προς 1,59 ευρώ το λίτρο και πωλούσε προς 2,79 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Συνολικά δε, η ενάγουσα  κατά πάσα πιθανότητα και κατά την συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων  θα  κέρδιζε   το ποσό των 6.851,54 ευρω, το οποίο κα απώλεσε λόγω του προβλήματος στεγανότητας των συσκευασιών αυτών.

Συνεπώς, η εναγομένη υπέχει υποχρέωση καταβολής του ποσού αυτού στην ενάγουσα, καθώς η συγκεκριμένη  ζημία δεν καλύπτεται από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης στην οποία προέβη η ενάγουσα, όπως προαναφέρθηκε. Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι οι ετικέτες που είχε κατασκευάσει η ενάγουσα για τα δοχεία που  εμφάνισαν πραγματικό ελάττωμα δεν δύναται να επικολληθούν στα νέα  δοχεία λιπαντικού  που προμηθεύτηκε  η ενάγουσα καθόσον ουδέν στοιχείο περί διαφορετικού σχήματος  των δοχείων αυτών προσκομίστηκε. Εξάλλου, ο συγκεκριμένος προορισμός των δοχείων αυτών (λιπαντικό για δίτροχα οχήματα) επιβάλλει  όμοιο σε γενικές γραμμές σχήμα και όγκο δοχείου ώστε να χρησιμοποιείται με ευκολία το λιπαντικό  στα συγκεκριμένα οχήματα. Ως εκ τούτου κρίνεται ότι δεν παρεμποδίζεται η χρήση των ετικετών που αρχικά κατασκεύασε η ενάγουσα  στα νέα δοχεία λιπαντικού με τα οποία αντικατέστησε τα δοχεία που εμφάνισαν διαρροή  και επομένως, δεν υφίσταται ανάγκη κατασκευής  νέων ετικετών για τα δοχεία αυτά.

Συνεπώς, η ενάγουσα δεν ζημιώθηκε όπως ισχυρίζεται κατά το ποσό των 680 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που κατέβαλε στον γραφίστα ………..  για την κατασκευή της μακέτας των  ετικετών (βλ υπ΄αριθμούς  …../19-1-2015 και …../24-7-2015 τιμολόγια), ούτε κατά το ποσό των 1761,70 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που κατέβαλε  στην εταιρία « … ……» για την κατασκευή των ετικετών (βλυπ΄αριθμόν…./18—5-2015 τιμολόγιο της εταιρίας «………..») που ανέρχονται συνολικά σε 2441,70 ευρώ  και επομένως, το  σχετικό  αίτημα πρέπει ν΄απορριφθεί  ως αβάσιμο κατ΄ουσίαν. 

Τέλος, αποδείχθηκε ότι από την διάθεση των συσκευασιών με λιπαντικό που εμφάνισαν διαρροή  και επιστράφηκαν στην ενάγουσα προσβλήθηκε η επαγγελματική  υπόληψη και η φήμη της ενάγουσας  και τρώθηκε η αξιοπιστία της και  η εμπορική της πίστη γενικότερα. Ως  εκ τούτου υπέστη ηθική βλάβη  από την απόκρυψη του  υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των δοχείων του  λιπαντικού  και την  παρασιώπηση από μέρους  της εναγομένης της ολισθηρότητας στο βίδωμα του πώματος, η οποία συνιστά αδικοπρακτική συμπεριφορά από μέρους της τελευταίας  καθώς  υπείχε υποχρέωση  βάσει των αρχών της καλής πίστης η οποία επιτάσσει συναλλακτική ευθύτητα, να ενημερώσει την ενάγουσα για την αλλαγή του υλικού του πλαστικού και το ενδεχόμενο ολισθηρότητας στο βίδωμα του πώματος. Προς αποκατάσταση δε αυτής (ηθικής βλάβης), πρέπει να επιδικασθεί στην ενάγουσα  χρηματική ικανοποίηση, η οποία λαμβανομένης ύπ όψη της προσβολής που δέχθηκε η ενάγουσα, του είδους και της έκτασης  αυτής (τέσσερις εκ του συνόλου των πελατών της επέστρεψαν τις συσκευασίες λιπαντικού), του βαθμού πταίσματος  της εναγομένης, αλλά  και της  κοινωνικής  και  οικονομικής κατάστασης  των διαδίκων  μερών, πρέπει να οριστεί στο ποσό των 300 ευρώ.

Πρέπει, επίσης να επισημανθεί ότι με τις έγγραφες προτάσεις της ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου  η εναγομένη προέβαλε :α) την ένσταση συνυπαιτιότητας της ενάγουσας συνιστάμενη στην προώθηση των δοχείων στο υπόγειο της ενάγουσας με κατρακύλιση μέσω τάβλας εν είδει ράμπας, β) την ένσταση καταχρηστικής επιλογής του δικαιώματος της υπαναχώρησης αντί εκείνου της αντικατάστασης  των ελαττωματικών δοχείων, και γ)την ένσταση του αποκλεισμού του δικαιώματος της υπαναχώρησης σε περίπτωση επουσιώδους ελαττώματος. Ωστόσο, οι ενστάσεις αυτές αφορούν στο κριθέν ζήτημα της εμφάνισης  πραγματικού ελαττώματος και δεν σχετίζονται με τα εκκληθέντα κεφάλαια της εκκαλουμένης ως προς τα οποία, κατ΄ακολουθίαν,  κρίνεται απαράδεκτη η προβολή τους.Επίσης, με τις έγγραφες προτάσεις της ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου  η εναγόμενη υπέβαλε   αίτημα επιδείξεως από την ενάγουσα των εγγράφων:α) του τηρούμενου αρχείου ιδιόκτητων αποθεμάτων της χρήσεως 2015 που είχε υποχρέωση να τηρεί η εναγομένη  βάσει του άρθρου 4 παρ 4 του ν 4308/2014, εκ του οποίου δύναται, κατά τους ισχυρισμούς της εναγομένης ν΄αποδειχθεί αν οι εν λόγω ποσότητες λιπαντικού έχουν πωληθεί ή παρέμειναν  αδιάθετες β) του  πρωτοκόλλου καταστροφής των δοχείων με το πραγματικό ελάττωμα που είχε υποχρέωση να τηρεί η εναγομένη  βάσει του άρθρου 18 παρ 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 18 παρ  18.1 της υπ΄αριθμόν 3/1992 εγκυκλίου του ΚΒΣ, εκ του οποίου δύναται, κατά τους ισχυρισμούς της εναγομένης, ν΄αποδειχθεί αν πράγματι τα δοχεία αυτά είχαν πραγματικό ελάττωμα που καθιστούσε αδύνατη την χρήση τους και και γ) του εντύπου αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 3 παρ 2,5 παρ 1 περ. Γ΄και Δ΄του πδ 82/2-3-2004 εκ του οποίου δύναται, κατά τους ισχυρισμούς της εναγομένης, ν΄αποδειχθεί αν η ενάγουσα κατέστρεψε τα λιπαντικά έλαια και τα δοχεία αυτών ή  τα πώλησεΤο αίτημα, όμως, αυτό  υποβάλλεται αλυσιτελώς πλέον και ως εκ τούτου  πρέπει ν΄απορριφθεί  ως απαράδεκτο καθόσον έχει ήδη κριθεί με την εκκαλουμένη με δύναμη δεδικασμένου ότι οι αναφερόμενες στην αγωγή συσκευασμένες  ποσότητες λιπαντικού  αξίας  8345,68 ευρώ  είχαν πραγματικό ελάττωμα  και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της εναγομένης προς απόδοση του τιμήματος αυτών.

Ως εκ τούτου  τα γεγονότα που φέρεται ότι  αποδεικνύονται με τα αιτούμενα έγγραφα βρίσκονται εκτός του πεδίου έρευνας του παρόντος Δικαστηρίου με συνέπεια να χαρακτηρίζεται πλέον από  έλλειψη λυσιτέλειας το σχετικό αίτημα και να καθίσταται επιβεβλημένη  η απόρριψη αυτού.Συνακόλουθα, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή ως προς τα εκκληθέντα κεφάλαια και ν΄αναγνωριστεί ότι η εναγομένη υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των (6851,54  +300 =) 7151,54  ευρώ  με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Ωστόσο, για το ενιαίο της εκτέλεσης  του τίτλου πρέπει  να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη όχι μόνο ως προς τα εκκληθέντα κεφάλαια αλλά στο σύνολο της (ΕφΘεσ 1221/2017, ΕφΠειρ 21/2016, Νομος, Σαμουήλ Η έφεση έκδοση 2009, σελ 447) και να κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό και αφού γίνει εν μέρει δεκτή η ένδικη αγωγή ως βάσιμη και κατ΄ουσίαν να κηρυχθούν λυθείσες λόγω υπαναχώρησης  οι συμβάσεις πώλησης  ως προς τα προϊόντα που εμφάνισαν πραγματικό ελάττωμα και ν΄αναγνωριστει η υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των (8345,68 ευρω + 7151,54 =) 15497,22 ευρώ με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής  μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.Τέλος, πρέπει να καταδικασθεί η εναγομένη σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας  και για τους δυο βαθμούς δικαιοδοσίας λόγω της μερικής ήττας αυτής και της έκταση αυτής  (άρθρο 178,183 και 191 παρ 2 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Πρέπει, επίσης, ενόψει της παραδοχής της εφέσεως  να διαταχθεί και η επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου άσκησης  έφεσης  στην εκκαλούσα εταιρία   (αρθρο 495 παρ 3 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την με αριθμό 4299/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (τακτική διαδικασία)

ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ  την με γενικό  αριθμό καταθ. …./2015  και ειδικό  αριθμό καταθ. δικογράφου  …../2015  αγωγή

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή

ΚΗΡΥΣΣΕΙ λυθείσες τις συμβάσεις πώλησης ως προς τις ποσότητες λιπαντικών που εμφάνισαν πραγματικό ελάττωμα συνολικής αξίας 8.345,68 ευρώ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η εναγομένη υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (15497,22 ευρώ) με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη – εφεσίβλητη σε μέρος των δικαστικών εξόδων και για τους δυο βαθμούς δικαιοδοσίας της ενάγουσας το οποίο καθορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου άσκησης έφεσης στην εκκαλούσα εταιρία.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 17η Δεκεμβρίου 2020  και δημοσιεύθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2021 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους αυτών δικηγόρους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ