Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ– ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


ΕιρΑθ 1036/2022


ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 281 ΑΚ -ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΝΝΟΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.- Η εμπορική αξία του ανωτέρω ακινήτου, έχει δια της ανακοπτόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως εκτιμηθεί στο ποσό των 90.000 €, τελούσα, ως εκ τούτου, σε προφανή δυσαναλογία με το προδιαληφθέν εκτελούμενο πόσο των 16.179,67 €, που αποτελεί την απαίτηση της εταιρείας - Η πληττόμενη αναγκαστική κατάσχεση, τυγχάνει συνεπώς καταχρηστική, ως αντιβαίνουσα στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και στην αντικειμενική καλή πίστη καθώς παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή θεωρείται ως ένα υπερβολικά επαχθές μέτρο συγκριτικά με τον σκοπό που επιδιώκεται – Δεκτός ο λόγος. - (933, 934 ΚΠολΔ, 281 ΑΚ) ΠΔ


ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1036/2022

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Γεωργία Παναγιώτου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και από τη Γραμματέα Δέσποινα Ασλανίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Οκτωβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ : ..., κατοίκου Αθηνών και επί της οδού ..., με ΑΦΜ ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Αγγελικής Καραχάλιου,

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : 1. Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ¨do Value Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις”, που εδρεύει στο Μοσχάτο και εκπροσωπείται νόμιμα, ως μη δικαιούχος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία PILLAR FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. EUROBANK ERGASIAS (πρώην με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), κατόπιν τροποποίησης της επωνυμίας της και μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις της ανωτέρω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας μεταξύ των οποίων και της κάτωθι ένδικης απαίτησης δυνάμει της από 18 -6-2019 πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αριθμός 8, και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ., κατόπιν μεταβίβασης σε αυτήν από την τελευταία, απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3156/2003, 2. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. EUROBANK ERGASIAS (πρώην με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, Όθωνος αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ., οι οποίες παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Χριστίνας Αβδίκου.

Η ανακόπτουσα, με την από 22-6-2022 ανακοπή, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αρ. έκθεσης καταθ. ././23-6-2022, ζητά όσα αναφέρονται σε αυτή . Για την υπόθεση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας. Κατά την ως άνω δικάσιμο, τα ονόματα των διαδίκων εκφωνήθηκαν από τη σειρά του οικείου πινακίου και οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα Πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ανακόπτουσα, με την υπό κρίση ανακοπή της, όπως διορθώθηκε, ζητά, για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, να ακυρωθεί η υπ' αριθμό ./11-5-2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών .. Επίσης, ζητά να ακυρωθεί οι υπ'αριθμ. ./2013 διαταγή πληρωμής του δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών καθώς και η παρά πόδας αυτής επιταγή προς πληρωμή και να καταδικαστεί η καθής στη δικαστική της δαπάνη.

Η υπό κρίση ανακοπή αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρ. 614 επ. ΚΠολΔ, 937 παρ.3 ί.κ.). Πλην όμως, κατά το μέρος της που αφορά στην ακύρωση της υπ' αριθμ. ./2013 διαταγής πληρωμής, κρίνεται ως απαράδεκτη καθόσον δεν προέκυψε το νομότυπο και εμπρόθεσμο της άσκησης της κατά το άρθρο 6 32 παράγραφος 1 ΚΠολΔ, ούτε, σε κάθε περίπτωση, περιέχονται λόγοι που πλήττουν το κύρος της εν λόγω διαταγής πληρωμής, ενώ κατά το μέρος που αφορά στην παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή, κρίνεται ως άνευ αντικειμένου, καθώς οι λόγοι της ανακοπής αφορούν μόνο στην προσβαλλόμενη ως άνω έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως, ήτοι δεν προβάλλονται λόγοι που πλήττουν το κύρος της επιταγής προς πληρωμή.

Περαιτέρω, η ως άνω ανακοπή, κατά το μέρος που ζητείται η ακύρωση της έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα κατ' άρθρο 9 34 παράγραφος 1 περ.α', διότι κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις 23 -6-2022 και επιδόθηκε στις καθ' ων η ανακοπή στις 24 -6- 2022 (βλ. προσαγ. υπ' αριθμ .β/24-6-2022 και υπ' αριθμ. .β/26-6-2022 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, .), ήτοι εντός της προθεσμίας των 45 ημερών από την επίδοση αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στην ανακόπτουσα, στις 12/05/2022 (βλ. επισημείωση επί του αντιγράφου της υπ' αριθμό ./2022 έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, .). Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της, εφόσον καταβλήθηκαν και τα νόμιμα τέλη της συζήτησης.

Με τον τρίτο λόγο της κρινόμενης ανακοπής της, η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι με βάση το άρθρο 281ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος και δη η επιβολή κατάσχεσης σε βάρος του ακινήτου της με τιμή εκτίμησης 90.000 €για οφειλή 15.000 €, ενώ η ίδια δηλώνει προς την καθής ότι επιθυμεί την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της προς αυτή, είναι καταχρηστική, καθώς η καθ ης συνεχίζει και επισπεύδει πλειστηριασμό σε βάρος του ακινήτου της, συμπεριφορά που υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, κωφεύοντας στα αιτήματα της, ενώ αρνούμενη να εξοφληθεί η καθής από την ανακόπτουσα, της προκαλείται ζημία που πλήττει την περιουσία της και έχει σκοπό την οικονομική της εξαθλίωση και για τους λόγους αυτούς πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη η υπ' αριθμ. ./11-5-2022 Έκθεση Αναγκαστικής Κατασχέσεως.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ, 116 και 933 ΚΠολΔ και 25 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι η πραγμάτωση με αναγκαστική εκτέλεση της απαίτησης του δανειστή κατά του οφειλέτη αποτελεί ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώματος δημοσίου δικαίου. Ως εκ τούτου λόγο της ανακοπής του άρθρου 9 33 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση της επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος που θέτει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ.

Η εκτέλεση είναι καταχρηστική, όταν υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού, ασκούμενου του σχετικού δικονομικού δικαιώματος με κακοβουλία, κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη ή όταν η άσκηση της αντίστοιχης αξίωσης χωρεί κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, ώστε οι επαχθείς συνέπειες που δημιουργούνται από την άσκηση του να δημιουργούν για τον υπόχρεο έντονη εντύπωση αδικίας.

Εφόσον δε η αντίθεση στα αντικειμενικά όρια που τίθενται από τη διάταξη του άρθρου 2 81ΑΚ, αναφέρεται στην εγκυρότητα του ίδιου του εκτελεστού τίτλου, συνιστά ουσιαστικό ελάττωμα του, με την επιδίωξη εκτελέσεως δια τίτλου τυπικώς μεν έγκυρου, ο οποίος όμως επιτεύχθηκε αντιθέτως προς το άρθρο 281 ΑΚ, ο δε σχετικός λόγος ανακοπής πρέπει να προβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ.1° ΚΠολΔ. Αν όμως η αντίθεση στα κριτήρια του άρθρου 281 ΑΚ αφορά την απαίτηση ή τη διαδικασία της εκτέλεσης, ο λόγος ανακοπής πρέπει να προβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ.ιβ ΚΠολΔ, δηλαδή ως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης (ΟΛ ΑΠ 12/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 311/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 261/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Μ.Πρ.Ηλ.132/2022 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

Περαιτέρω, οι πράξεις κατάσχεσης και πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, υπό στενή έννοια, όταν εμφανίζονται ως μέτρα εξαιρετικής σκληρότητας για τον συγκεκριμένο οφειλέτη, τα οποία υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια της θυσίας του ενώ ταυτόχρονα η απαίτηση που εκτελείται είναι μικρής αξίας και συνεπώς, έκδηλη η μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ του μέσου εκτελέσεως και του σκοπού για τον οποίο αυτό επιβάλλεται. Μάλιστα, η ακυρότητα των εν λόγω πράξεων εκτελέσεως επέρχεται έστω και αν δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, τα οποία θα μπορούσαν να κατασχεθούν. Το ζήτημα δε, αν οι συνέπειες, που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματος, είναι επαχθείς για τον υπόχρεο, πρέπει να αντιμετωπίζεται και σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες συνέπειες που μπορεί να επέλθουν σε βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποίησης του δικαιώματος του (Εφ.Πειρ.172/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Μ.Πρ.Ηλ.132/2022 ό.π.).

Στην προκειμένη περίπτωση, ο λόγος αυτός της ένδικης ανακοπής προβάλλεται παραδεκτά και είναι νόμιμος, ερειδόμενος στη διάταξη του άρθρου 281ΑΚ, κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Από τη χωρίς όρκιση εξέταση της ανακόπτουσας στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν η διάδικοι, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τους εμπεριεχόμενους στις έγγραφες προτάσεις τους ισχυρισμούς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας τα οποία λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα, κρίσιμα για την ένδικη υπόθεση, πραγματικά περιστατικά:

Το κείμενο επί της οδού ... στην Αθήνα και συγκεκριμένα, το υπό στοιχεία Κ-. κατάστημα-οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου, επιφανείας 48,70 τετραγωνικών μέτρων με αρ.ΚΑΕΚ ..., κυριότητας της ανακόπτουσας δυνάμει του υπ' αριθμ..../1997 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., νομίμως μεταγραμμένου, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 90.000 ευρώ , έχει κατασχεθεί αναγκαστικώς από την πρώτη καθής η ανακοπή, για το ποσό των 16.179,67 €, μέσω της ανακοπτόμενης υπ αριθμ ./11-5-2022 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατασχέσεως Ακίνητης Περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, ., επί τη βάσει του α' απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθμ. ./2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για απαίτηση ποσού 15.689,67 €, πλέον τόκων και εξόδων, το οποίο επιτάσσεται να καταβάλει η ανακόπτουσα. Η αξία του ακινήτου εκτιμήθηκε στο ποσό των 90.000 €, στο ίδιο δε ποσό καθορίστηκε και η τιμή πρώτης προσφοράς, ενώ ο πλειστηριασμός του εν λόγω κινητού, ορίστηκε να γίνει ενώπιον της πιστοποιημένης συμβολαιογράφου Αθηνών, ., στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, με ηλεκτρονικά μέσα.

Ως προαναφέρεται, η εμπορική αξία του ανωτέρω ακινήτου, έχει δια της ανακοπτόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως εκτιμηθεί στο ποσό των 90.000 €, τελούσα, ως εκ τούτου, σε προφανή δυσαναλογία με το προδιαληφθέν εκτελούμενο πόσο των 16.179,67 €, που αποτελεί την απαίτηση της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, διαχειρίστρια δε της πρώτης τυγχάνει η επισπεύδουσα πρώτη των καθ'ων η ανακοπή, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “do Value GREECE Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις”. Η πληττόμενη αναγκαστική κατάσχεση, τυγχάνει συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο281 ΑΚ και κατά τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα πρόταση της παρούσας, καταχρηστική, ως αντιβαίνουσα στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και στην αντικειμενική καλή πίστη.

Συνεπώς, είναι καταχρηστική η κατάσχεση του ακινήτου της ανακόπτουσας, αξίας 90.000 €για την ικανοποίηση απαίτησης 16.179,67 €, καθώς παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή θεωρείται ως ένα υπερβολικά επαχθές μέτρο συγκριτικά με τον σκοπό που επιδιώκεται. Επιπροσθέτως, όπως κατέθεσε η ανακόπτουσα κατά την ανωμοτί εξέταση της στο ακροατήριο, το εν λόγω ακίνητο αποτελείτο μοναδικό σχεδόν έσοδο της από την εκμίσθωση του, ενώ αν και θέλει να πληρώσει την οφειλή της και πρότεινε να έρθει σε συμβιβασμό, ή ακόμη και να καταβάλει εφάπαξ το ποσό των 16.000 €για να σταματήσει η κατάσχεση, η απάντηση ήταν αρνητική.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος από την πρώτη καθής υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, κατά παραδοχή και ως ουσιαστικά βάσιμου του κρινόμενου τρίτου λόγου της ένδικης ανακοπής. Επομένως, πρέπει η ανακοπή, κατά το μέρος της που πλήττει την έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως, να γίνει δεκτή και ως κατ* ουσίαν βάσιμη, παρελκούσης της εξέτασης των λοιπών λόγων της ανακοπής, οι οποίοι κατατείνουν στο ίδιο αποτέλεσμα.

Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, λόγω της δυσχέρειας του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε (αρ. 179 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ' αριθμ. ./11-5-2022 Έκθεση Αναγκαστικής Κατασχέσεως Ακίνητης Περιούσιας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ..

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στις 16/11/2022, σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ