Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Νομοθεσία

Μον.Εφ.Πειρ. 3/2023 ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗ – ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ Ή ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μον.Εφ.Πειρ. 3/2023


ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗ – ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ Ή ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ Ο ΑΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΕΚΚΑΛΩΝ Ή Ο ΠΑΡΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΣ ΤΟΤΕ Η ΕΦΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ – Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. - Τη συζήτηση της έφεσης επισπεύδει η πληρεξούσια δικηγόρος του εφεσίβλητου, ενώ ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης εφέσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήτευση για εμφάνιση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας  επιδόθηκε νομότυπα στο εκκαλούν ΝΠΔΔ, το οποίο ούτε εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από την σειρά του πινακίου – Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης. - (524, 271, 272 ΚΠολΔ)

ΠΔ


ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις  …………., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»- ΓΝΔΑ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», το οποίο εδρεύει στη Νίκαια Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, δεν εκπροσωπήθηκε δε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: Ανώνυμης εταιρείας …………… εκπροσωπήθηκε δε από την πληρεξούσιά της δικηγόρο Αικατερίνη Μπαλατσού.

Η εφεσίβλητη κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από  15.10.2012 (αριθμ. εκθ. καταθ. ………./2013) αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 4272/2019 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, που  δέχθηκε την αγωγή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου το εναγόμενο και ήδη εκκαλούν με την από 14.2.2020 (ΓΑΚ/ΕΑΚ Πρωτοδικείου ………/2020, ΓΑΚ/ΕΑΚ Εφετείου ………../2021) έφεσή του, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Η πληρεξούσια δικηγόρος της εφεσίβλητης αφού έλαβε το λογο από την Πρόεδρο, αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 524 παρ. 3, 535 παρ. 1, 271 παρ. 1 και 272 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι όταν δεν εμφανιστεί στο ακροατήριο ο εκκαλών ή εμφανιστεί και δεν συμμετάσχει με τον προσήκοντα τρόπο στη συζήτηση της εφέσεως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει την υποχρέωση να ερευνήσει ποιος επισπεύδει τη συζήτηση της έφεσης, καθώς και τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση του. Όταν την επίσπευση κάνει ο εκκαλών ή την κάνει ο εφεσίβλητος και ο εκκαλών σύμφωνα με τα προεκτεθέντα έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο θα απορρίψει την έφεση.

Όπως δε προκύπτει από τη διάταξη αυτή (άρθρο 524 παρ. 3 ΚΠολΔ) η απόρριψη της έφεσης λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος γίνεται κατ` ουσίαν, γιατί παρότι στην πραγματικότητα οι λόγοι της έφεσης δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα τους, θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου ότι είναι αβάσιμοι και για την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα εκδόσεως αντίθετης απόφασης περί αποδοχής τους (ΑΠ 361/2011).

Στην προκείμενη περίπτωση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου εκκρεμεί η από 14.2.2020 και με αριθμό κατάθεσης στη γραμματεία του Εφετείου Πειραιά ………../2021 έφεση του εκκαλούντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα  κατά της με αριθμό 4272/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία εκδόθηκε κατά την τακτικη διαδικασία.

Όπως δε, προκύπτει από την ταυτάριθμη πράξη του  του  Γραμματέα του Εφετείου Πειραιά  τη συζήτηση της έφεσης επισπεύδει η πληρεξούσια δικηγόρος του εφεσίβλητου, ……………., ενώ ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης εφέσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήτευση για εμφάνιση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας  επιδόθηκε νομότυπα στο εκκαλούν ΝΠΔΔ, όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμόν ………./10-9-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, ………. 

Κατα την δικάσιμο αυτή το εκκαλούν ούτε εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε   από πληρεξούσιο δικηγόρο όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από την σειρά του πινακίου. Επομένως, εφόσον  δεν παραστάθηκε    κατά τη συζήτηση της έφεσης  πρέπει να δικαστεί   ερήμην και να απορριφθεί η έφεση   ως ανυποστήρικτη, περαιτέρω δε, να επιβληθούν  σε βάρος του εκκαλούντος   λόγω της ήττας του  τα δικαστικά έξοδα  της εφεσίβλητης  του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 176, 183 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Τέλος,  πρέπει, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από το εκκαλούν, να ορισθεί το νόμιμο  παράβολο ερημοδικίας  (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Διάταξη περί εισαγωγής του κατατεθέντος παραβόλου άσκησης έφεσης στο Δημόσιο Ταμείο, δεν πρέπει να περιληφθεί στην απόφαση καθόσον το εκκαλούν δεν κατέθεσε παραβόλο λόγω των προνομίων αυτού και ως εκ τούτου δεν δύναται  να εισαχθεί στο Δημόσιο Ταμείο κατ΄ άρθρο 495 παρ 3 ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εκκαλούντος.

Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Απορρίπτει την έφεση.

Καταδικάζει το εκκαλούν  στα δικαστικά έξοδα  της  εφεσίβλητης  του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας  τα  οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων  (600) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση,  στις 9 Ιανουαρίου 2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και  της πληρεξουσίας δικηγόρου της εφεσίβλητης.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ